Zeszyty naukowe
Autor: Dariusz Nowak 683
Strony: 683-706
pdf pełen tekst

Streszczenie
Współpraca między przedsiębiorstwami ma bardzo duży wpływ na ich funkcjonowanie. Pozwala zoptymalizować wykorzystanie zasobów i zdolności produkcyjnych, udoskonalić jakość, skrócić cykle produkcyjne oraz poprawić rentowność i zyskowność. Można zatem podkreślić, że współpraca i współdziałanie pozytywnie wpływają na wiele obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, poprawiają jego pozycję konkurencyjną i umożliwiają budowę odpowiedniej strategii pozwalającej osiągać cele, które trudno byłoby osiągnąć, działając autonomicznie. Istotne zatem staje się badanie dotyczące wpływu współpracy i współdziałania na określone obszary działania przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest ukazanie wyników badań ankietowych dotyczących powyższej kwestii.

Słowa kluczowe: współpraca, współdziałanie, przedsiębiorstwa przemysłowe

INFLUENCE OF COOPERATION AND COLLABORATION ON THE CHOSEN AREAS OF THE COMPANY – THE RESULT OF EMPIRICAL RESEARCHES

Summary
Cooperation between companies has a very big influence on their activity. Thanks to them firms can optimize the resource usage and production capacity, improve the quality, shorten the production cycles as well as improve the profitability. Thus, it should be underlined that the cooperation and collaboration have a positive infl uence on many areas of the company’s functionality. They improve its competitive position and allow creation of the adequate strategy enabling achievement of targets which would be difficult to achieve in autonomic activity. That’s why the research concerning cooperation and collaboration impact on the chosen areas of company activity, is essential. The paper presents the empirical results with the reference to this issue.

Keywords: cooperation, collaboration, industrial enterprise