Zeszyty naukowe
Autor: Marzena Krawczyk 49
Strony: 53–60
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Artykuł ma na celu umiejscowienie Balanced Scorecard (BSC) w systemie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem poprzez wskazanie jej roli jako ważnego narzędzia oceny i kontroli stopnia realizacji założeń strategicznych, informującego jednocześnie o możliwych zagrożeniach, które mogą wpłynąć na osiągnięcie celów i wyników.
Metodologia wykorzystana w opracowaniu opiera się na analizie opisowej i porównawczej.
Przedstawione wyniki powinny być wykorzystane przez nastawione na rozwój przedsiębiorstwa w drodze poszerzenia zakresu wykorzystania Balanced Scorecard w zarządzaniu, w szczególności jako narzędzia oceny i kontroli. Nowatorskie podejście pozwala spojrzeć na BSC przez pryzmat funkcji kontrolnych, jakie ma ona spełniać w procesie zarządzania i służy wskazaniu korzyści wynikających z wykorzystania BCS do oceny i kontroli.
Słowa kluczowe: kontrola, ocena, Balanced Scorecard, zarządzanie strategiczne

BALANCED SCORECARD AS A TOOL FOR THE EVALUATION AND CONTROL

Abstract:
The aim of this article is to placeBalanced Scorecard (BSC) inside control and management systems, by showing how BSC can be used forthe evaluation and control of implementation of the strategy.
Methodology used in this paper is based on descriptive and comparative analysis.
Presented results should be used by growth-motivated enterprises by widening the use of Balanced Scorecard in management, in particular as a tool for the evaluation and control.
A novel approach is associated with presenting the control functions of BSC and benefits resulting from the use of the BCS for the evaluation and control.
Keywords: control, evaluation, Balanced Scorecard, strategic management