Zeszyty naukowe
Autor: Zbigniew Leszczyński 61
Strony: 61–73
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem artykułu jest zaprezentowanie w aspekcie teoretycznym i aplikacyjnym budżetowania i analizy odchyleń kosztów, w przedsiębiorstwie zarządzanym procesowo, stosującym rachunek kosztów działań. Metodologia badawcza przyjęta w niniejszej pracy to analiza literatury w zakresie rachunkowości zarządczej i zarządzania oraz badanie empiryczne prowadzone metodą indukcyjną adekwatnego studium przypadku. Autor budował studium przypadku na podstawie badań własnych, realizowanych podczas jego długoletniej pracy w firmach konsultingowych. Teza badawcza artykułu to: zarządzanie procesowe kosztów w przedsiębiorstwie. Wymaga zastosowania nowoczesnych technik budżetowania i kontroli kosztów. Innowacyjnością tego artykułu jest przedstawienie metodyki implementacji budżetowania kosztów i analizy odchyleń kosztów w oparciu o działania/procesy zidentyfikowane w przedsiębiorstwie (Activity Based Budgeting – ABB).
Słowa kluczowe: koszty działań, koszty procesów, zarządzanie procesowe, analiza odchyleń kosztów

COSTS BUDGETING AND VARIANCE ANALYSIS IN THE PROCESS-BASED ENTERPRISE MODEL

Abstract:
Purpose of the article is to present the theoretical and application aspect of cost budgeting and cost variance analysis in the process-based enterprise model that uses activity based costing. Research methodology adopted in this work is the analysis of the literature in the field of management accounting and management, and empirical research carried out by induction adequate case study. By building a case study based on research carried out during his many years of work in consulting companies. Thesis research: process management costs in the enterprise requires the use of modern techniques of budgeting and cost control. The innovation of this article is to present a methodology for the implementation of cost budgeting and cost variance analysis based on activities/processes identified in the company (Activity-Based Budgeting – ABB).
Keywords: costs of activities, the cost of processes, process management, cost variance analysis