Zeszyty naukowe
Autor: Bartłomiej Nita 75
Strony: 75–86
pdfpełen tekst
 
Streszczenie:
Cel – Celem opracowania jest ukazanie możliwości generowania przez specjalistów controllingu raportów zawierających informacje, które są wykorzystywane przez kadrę kierowniczą przedsiębiorstwa w wieloaspektowej ocenie rentowności.
Metodologia badania – Metodyka przyjęta w opracowaniu uwzględnia wnioskowanie dedukcyjne, prowadzące do uogólnień w zakresie tworzenia raportów analitycznych w controllingu na potrzeby badania rentowności.
Wynik – Uzyskane wyniki obejmują wskazanie zakresu raportów przydatnych do zarządzania przedsiębiorstwem i wyjaśnienie zasad tworzenia wybranych raportów zorientowanych na badanie rentowności.
Oryginalność/wartość – Oryginalność artykułu zawiera się w uzasadnieniu, że z jednej strony raportowanie wewnętrzne w controllingu korzysta z informacji przetwarzanych w rachunkowości fi nansowej, z drugiej zaś strony wewnętrzne analizy są projektowane indywidualnie w zależności od specyfi ki przedsiębiorstwa i potrzeb informacyjnych jego menedżerów z uwzględnieniem specyfi cznych zasad raportowania zarządczego.
Słowa kluczowe: analizy wewnętrzne, controlling, sprawozdawczość zarządcza

THE SCOPE OF INTERNAL PROFITABILITY ANALYZES IN OPERATING CONTROLLERSHIP

Abstract:
Purpose – The purpose of the paper is to show the possibility of creating by controllership specialists reports containing information that can be used by managers in a multi-faceted assessment of profi tability.
Design/methodology/approach – Methodology adopted in the paper takes into account the deductive reasoning leading to general conclusions on how to create the analytical reports in controllership for the purposes of profi tability assessment.
Findings – The results include an indication of the scope of the reports that are useful for the management of the company and clarify the rules for the creation of selected reports focused on the profi tability analysis.
Originality/value – The originality of the article is supported by the conclusions that on the one hand internal reporting uses the information processed in fi nancial accounting, on the other hand, the internal analyzes are developed individually depending on the unique information needs of the company and its managers taking into account the specifi c rules of management reporting.
Keywords: internal analyzes, controllership, management reporting