Zeszyty naukowe
Autor: Monika Mościbrodzka 145
Strony: 145–159
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – W trójczynnikowym modelu Famy i Frencha, oprócz klasycznego czynnika ryzyka systematycznego, jakim jest parametr beta, pojawiają się dodatkowe czynniki, których zadaniem jest wyjaśnienie nieprawidłowych wskazań modelu CAMP, wynikających z własności fundamentalnych spółek. Zastosowanie tego modelu do portfela daje inwestorowi zestaw czynników ryzyka, na podstawie którego inwestor może dokonać wyboru portfela instrumentów i oszacować ewentualny spodziewany zysk z inwestycji. Ważne jest więc, aby zestaw ten był stabilny, Celem pracy jest ocena stabilności czynników Famy-Frencha na GPW w Warszawie.
Metodologia badania – Badania stabilności dokonano wykorzystując testy statystyczne oceniające zmiany strukturalne portfeli i stabilność ich parametrów. W tym celu zbadano 12 portfeli testowych, charakteryzujących się różną wartością kapitalizacji spółek (od spółek dużych do małych) i różnymi wartościami czynnika bilansowego BV/BM (od wysokich wartości do wartości niskich).
Wynik – W pracy pokazano, że zwrot z inwestowania w portfele o wysokim lub średnim wskaźniku BV/BM można oprzeć na czynnikach ryzyka związanych ze zmiennymi w modelu Famy i Frencha. Testy stabilności dla grupy spółek o potencjale wzrostu wykazały ich niestabilność.
Oryginalność/wartość – praca oparta jest na aktualnych danych giełdowych. W literaturze przedmiotu nie ma wielu prac poświęconych czynnikom Famy i Frencha na rynku polskim.
Słowa kluczowe: testy stabilności modelu, czynniki ryzyka, model Famy-Frencha

STABILITY OF RISK FACTORS IN FAMA-FRENCH PRICING OF CAPITAL MODEL ON WARSAW STOCK EXCHANGE

Abstract:
Purpose – In a three-factor Farma and French model, in addition to the classical factor of systematic risk, represented by the instrument beta parameter or portfolio, there are additional factors, whose task is, among others, the explanation of abnormal indications of CAMP model, resulting from the fundamental properties of the companies. The application of this model to the portfolio gives the investor a set of risk factors, on the basis of which the investor can choose the portfolio of instruments and estimate the possible expected return on investment. Therefore, it is important that this set remained stable. The aim of the study is to assess the Fama-French stability factor on the Warsaw Stock Exchange in the period from February 2009 to December 2013
Design/methodology/approach – This evaluation was conducted using the tests assessing structural changes in portfolios and stability of their parameters, examining 12 test portfolios, characterised by a different company value capitalization (from large to small companies) and different values of the BV/BM balance factor (from high to low values)
Findings – The study shows that the return on investment in portfolios of high or medium rate of BV/BM can be based on risk factors associated with the variables in Fama and French models. The stability tests for a group of companies with potential growth showed their instability in spite of the fact that the parameters associated with the SMB and HML factors were important to them.
Originality/value – Work is based on current stock data. Does not have many work in polish market in literature devoted of object Fama-French factors.
Keywords: tests of stability, the risk factors, Fama-French model