Zeszyty naukowe
Autor: Henryk Sobolewski, Grzegorz Wojtkowiak 171
Strony: 171–183
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – uporządkowanie terminologiczne problematyki dezinwestycji, wskazanie sposobu podejmowania decyzji dezinwestycyjnych, ich przyczyn i skutków oraz aspektów związanych z pomiarem ich efektów, a także charakterystyka pojawiających się problemów utrudniających osiąganie wysokiej skuteczności działań.
Metodologia badania – wykorzystano badania wtórne oparte o dane statystyczne, badania literaturowe oraz wyniki badań własnych prowadzonych z wykorzystaniem wywiadów ustrukturyzowanych.
Wynik – uporządkowano wybrane aspekty związane z dezinwestycjami, wskazano problemy związane z procesem podejmowania decyzji i charakterystykę ich stosowania w polskich warunkach.
Oryginalność/wartość – uporządkowana wiedza stanowi podstawę do prowadzenia dalszych badań związanych z wyznaczeniem czynników determinujących efektywność dezinwestycji.
Słowa kluczowe: dezinwestycje, downsizing, dywestycje, restrukturyzacja

DISINVESTMENT DECISION-MAKING

Abstract:
Purpose – making order in the terminology of divestments, showing the way of making divestment decisions, its reasons, results and problems with measuring its effects, but also explaining why it is hard to reach high effectiveness of such decisions.
Design/methodology/approach – the research of other authors based on the statistical data, literature of the subject, and own research based on the interviews were used in the article.
Findings – the article puts in order the chosen aspects of the divestments, indicates the problems of making divestment decisions and describes how such divestments are done in Poland.
Originality/value – the above knowledge puts a base for further research on effectivness of divestments.
Keywords: disinvestment, downsizing, divestment, restructuring