Zeszyty naukowe
Autor: Tomasz Sosnowski 185
Strony: 185–196
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Zasadniczym celem opracowania jest rozpoznanie czynników mających wpływ na dynamikę redukcji zaangażowania kapitałowego funduszy private equity w spółki portfelowe w procesach dezinwestycji realizowanych metodą pierwszej oferty publicznej.
Metodologia badania – Ocena dynamiki realizacji procesów dezinwestycji metodą pierwszej oferty publicznej na polskim rynku giełdowym i czynników na nią wpływających przeprowadzona została z wykorzystaniem metod statystyki opisowej, analizy korelacji (współczynnik korelacji rang Spearmana) oraz analizy regresji wielokrotnej.
Wynik – Okres, w którym następuje redukcja zaangażowania kapitałowego funduszu private equity w spółkę portfelową po wprowadzeniu jej akcji do publicznego obrotu, związany jest w znaczący sposób z przyjętą w pierwszej ofercie publicznej strategią dezinwestycji, a zwłaszcza z czynnikami charakteryzującymi ogół przekształceń struktury właścicielskiej spółek portfelowych związanych z ich debiutem giełdowym.
Oryginalność/wartość – Proces wyjścia z inwestycji funduszy private equity po wprowadzeniu akcji spółki portfelowej do publicznego obrotu jest zagadnieniem dotychczas w znikomym stopniu rozpoznanym w literaturze przedmiotu, zarówno polskiej, jak i zagranicznej. W pracy zaprezentowane zostały pierwsze wyniki badań empirycznych nad czynnikami mającymi wpływ na tempo realizacji dezinwestycji funduszy private equity za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Słowa kluczowe: dezinwestycja, pierwsza oferta publiczna, fundusze private equity

DYNAMICS OF THE PRIVATE EQUITY FUNDS’ DIVESTMENT OF ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE

Abstract:
Purpose – The main objective of the study is to recognize the factors affecting the dynamics of the disinvestment process of private equity funds on the stock exchange.
Design/Methodology/approach – To assess the dynamics of the divestment process by the IPO and the factors affecting it, the methods of descriptive statistics, correlation analysis (Spearman’s rank correlation coeffi- cient) and multiple regression analysis have been used.
Findings – The period in which the private equity funds achieve the full exit from investments by stock market is in a meaningful way associated with the adopted strategy of the initial public offering, especially with the factors characterizing the changes of the portfolio companies’ ownership structure.
Originality/value – The process of the exit from the investment of private equity funds after the introduction of the portfolio company’s shares to public trading is an issue so far hardly recognized in the literature, both Polish and foreign. In this paper are presented the first results of empirical research on the factors infl uencing the pace of the private equity funds’ divestment through the Warsaw Stock Exchange.
Keywords: divestment, initial public offerings, private equity