Zeszyty naukowe
Autor: Piotr Luty 213
Strony: 213–220
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem artykułu jest ocena kondycji finansowej przystępujących do operacji połączenia spółek w Polsce, które będą identyfikowane jako spółki przejmujące w okresie spowolnienia gospodarczego. Do określenia kondycji finansowej spółek wykorzystano model dyskryminacyjny T. Korola. Dane empiryczne poddane zostały testom niezależności chi kwadrat z poprawką Yatesa. Wynik badań pozwala stwierdzić, że podział spółek na zdrowe i zagrożone nie zależy od okresów sprawozdawczych 2008–2010, nie zależy zatem od okresu spowolnienia gospodarczego.
Słowa kluczowe: połączenie, kondycja finansowa

ASSESSMENT OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE ACQUIRING COMPANIES ON THE EXAMPLE OF SELECTED POLISH COMPANIES IN THE ECONOMIC SLOWDAWN FROM 2008 TO 2010

Abstract:
The purpose of this article is to assess the financial condition of companies in Poland, which will be identified as the acquiring companies during the economic slowdown. To determine the financial condition of the companies were used T. Korol discriminatory model. Empirical data were subjected to chi-square test of independence with Yates’ correction. The test result shows that the division of good and bad conditions do not depend on the periods 2008–2010, is not dependent on the period of economic slowdown.
Keywords: financial position, mergers, acquisition