Zeszyty naukowe
Autor: Marcin Ocieszak 221
Strony: 221–234
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Zbadanie związku rynku procesów konsolidacyjnych w Polsce z rynkami w innych regionach oraz próba określenia determinant wartości i liczby procesów na tym rynku.
Metodologia badania – Analizy empiryczne oparte na danych z bazy ThomsonOne i estymacji równań regresji, objaśniających liczbę i wartość transakcji konsolidacyjnych w Polsce.
Wyniki – Dowiedziono asocjacji zmian zachodzących w Polsce z rynkami na świecie, w Europie i Europie Wschodniej. Udowodniono, że liczba transakcji w Polsce reaguje z opóźnieniem w stosunku do liczby transakcji w innych regionach. Stwierdzono powiązania polskiego rynku procesów konsolidacyjnych z sytuacją panującą na polskiej giełdzie papierów wartościowych w Warszawie.
Oryginalność/wartość – Artykuł zawiera pierwszą w literaturze polskiej próbę ilościowego powiązania zjawisk procesów konsolidacyjnych obserwowanych w naszym kraju ze zjawiskami na świecie.
Słowa kluczowe: procesy konsolidacyjne, fale fuzji i przejęć, kontrola korporacyjna

M&A TRANSACTIONS IN POLAND, THEIR DETERMINANTS AND ASOCIACIONS WITH GLOBAL TRENDS

Abstract:
Purpose – The article investigates associations between M&A transactions in Poland and processes observed in other regions. It identifies also the determinants of changes in behavior of the Polish market.
Design/Methodology/Approach – Empirical analysis based on ThomsonOne database and estimation of regression models.
Findings – I found a significant association between the Polish M&A market and markets in the world, in Europe and Eastern Europe. The number of transactions in Poland reacted with a delay to the number of transactions in other regions. Moreover, I found the significant relationship between Polish M&A market and the situation on the Polish stock exchange.
Originality/value – The article provides the first in the Polish literaturanalysis of the links between the Polish M&A market and global trends.
Keywords: consolidation processes, M&A waves, corporate control