Zeszyty naukowe
Autor: Anna Stankiewicz-Mróz 235
Strony: 235–242
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem opracowania jest przeanalizowanie zależności pomiędzy poziomem bliskości organizacyjnej na poziomie mezostrukturalnym łączących się fi rm a zakresem działań integracyjnych, realizowanych na etapie posttransakcyjnym. W zrealizowanych badaniach przyjęto założenie, że im fi rmy- partnerzy transakcji są bardziej podobne w wybranych obszarach, tym zakres integracji oraz jej dynamika jest wyższa. Badaniu poddano pięć transakcji przejęcia fi rm z sektora farmaceutycznego. Badania wykazały, że analizowane fi rmy, mimo przynależności do tej samej branży, cechują się niskim poziomem bliskości organizacyjnej, zwłaszcza w wymiarze struktury i kultury organizacyjnej. Koresponduje to z niskim poziomem integracji oraz przyjęciem długookresowej perspektywy integracyjnej rozpisanej na 3–4 lata funkcjonowania w strukturze połączeniowej.
Słowa kluczowe: akwizycje, bliskość organizacyjna, integracja potransakcyjna

INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL PROXIMITY OF THE TRANSACTIONS PARTNERS ON THE LEVEL OF POST-MERGER INTEGRATION

Abstract:
The aim of this paper is to analyze a link between a level of organization proximity of the merging companies and the range of integration activities performed on the post-transaction stage. In the conducted research it was assumed that the more similar the companies which are the partners of transactions in a meso dimension the bigger its dynamics is. The paper presents the research results on 5 M&A transactions in the companies of a pharmaceutical sector in the years 2008–2010. In the research there was a conviction that the evaluation of the integration effects should be done at least 2–3 years after the transaction.
Keywords: acquisitions, organizational proximity, post-merger integration