Zeszyty naukowe
Autor: Paweł Antonowicz 245
Strony: 245–253
pdfpełen tekst

Abstract:
This article analysed two selected ratios of the financial analysis in two extremely different groups of companies. The aim of the research is to evaluate the diversification of the development of variability ranges of the business self-financing ratio and the debt service coverage ratio in bankrupting companies (3 years prior to the bankruptcy declared by the court) and in sound companies. The research sample was comprised of 190 companies which declared bankruptcy in the years 2007–2011 and 190 solvent companies. The results of the conducted research prove the research hypothesis that there are such financial analysis ratios that effectively classify the analysed company one or two years or even three years in advance to one of two groups: companies that face bankruptcy threats or alternatively – solvent companies (sound). The research results demonstrated in the article are part of the author’s broader studies on seeking one-dimensional predictors of the companies’ bankruptcy to be used to develop multi-dimensional early warning systems.
Keywords: bankruptcy, insolvency, financial analysis, ratio analysis

POZIOM SAMOFINANSOWANIA MAJĄTKU I ZDOLNOŚĆ OBSŁUGI ZADŁUŻENIA PRZEZ BANKRUTUJĄCE PRZEDSIĘBIORSTWA W OKRESIE 1–3 LAT PRZED OGŁOSZENIEM ICH UPADŁOŚCI

Streszczenie:
W artykule poddane zostały badaniom dwa wybrane wskaźniki analizy finansowej w dwóch skrajnych grupach przedsiębiorstw. Celem badań była ocena zróżnicowania kształtowania się przedziałów zmienności wskaźnika samofinansowania działalności gospodarczej oraz wskaźnika zdolności obsługi zadłużenia w przedsiębiorstwach bankrutujących (w okresie 3 lat poprzedzających sądową upadłość) oraz jednostkach zdrowych. Próba badawcza objęła 190 upadłych w latach 2007–2011 przedsiębiorstw oraz 190 dobranych im jednostek wypłacalnych. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają postawioną hipotezę badawczą, iż istnieją takie wskaźniki analizy finansowej, które pozwalają już na rok, dwa lata a nawet na trzy lata skutecznie zaklasyfikować analizowane przedsiębiorstwo do jednej z dwóch grup: jednostek zagrożonych upadłością, lub alternatywnie – jednostek wypłacalnych (zdrowych). Przedstawione w artykule wyniki badań stanowią fragment szerszych prac autora w zakresie poszukiwania jednowymiarowych predyktorów upadłości przedsiębiorstw, które zostaną wykorzystane do budowy wielowymiarowych systemów wczesnego ostrzegania.
Słowa kluczowe: bankructwo, niewypłacalność, finansowa analiza, wskaźnikowa analiza