Zeszyty naukowe
Autor: Tomasz S. Berent 255
Strony: 255–269
pdfpełen tekst

Abstract:
Purpose – The objective of the paper is to illustrate the need for the formulation of a new general theory of financial leverage. Such a theory should embrace most of the current approaches to leverage in both academic literature and professional materials and show how they are related to each other.
Design/methodology/approach – The paper summarizes the conclusions coming from a critical review of the leverage literature and attempts to evaluate the size of the terminological chaos surrounding leverage. The survey results documenting the chaos among leverage concept users are also presented.
Findings – The paper formulates no less than 40 research questions, different in calibre and research status, of which some are fundamental, others are more rhetorical highlighting numerous inconsistencies which are present in the literature. The list is merely a small subset of potential queries. The link between terminological chaos surrounding financial leverage and the Global Financial Crisis, driven after all by excessive leverages, is hypothesised. Most of the controversy can be neatly summarized by a so called financial leverage paradox – a simple leverage question which may have many completely different answers, all legitimate even if not all relevant. A mistake made by Merton H. Miller in his Nobel Memorial Prize Lecture on leverage is included to illustrate the gravity of the problem.
Originality/value – The financial leverage paradox has never been defined nor debated in the literature before, Miller’s mistake was never spotted by others, the list of questions documenting the size of confusion and survey results are also original.
Keywords: financial leverage, DFL, capital structure, debt

CZTERY POWODY DLA KTÓRYCH POWINNA POWSTAĆ NOWA OGÓLNA TEORIA DŹWIGNI FINANSOWEJ

Cel – Celem artykułu jest wyjaśnienie powodów konieczności stworzenia nowej ogólnej teorii dźwigni finansowej. Teoria taka winna zawierać istniejące już, bardzo licznie reprezentowane w literaturze naukowej i materiałach branżowych podejścia do dźwigni finansowej, pokazując przy tym ich wzajemne relacje.
Metodologia badania – Artykuł zawiera wyniki krytycznego przeglądu literatury, którego celem jest oszacowanie skali chaosu pojęciowego w obrębie dźwigni finansowej. Wyniki własnego badania ankietowego ukazują chaos panujący wśród posługujących się tym terminem.
Wynik – Artykuł zawiera listę 40 pytań różnego kalibru i statusu badawczego. Niektóre z nich mają charakter fundamentalny i powinny otrzymać natychmiast odpowiedź, inne są pytaniami retorycznymi wskazującymi na nieścisłości obecne w literaturze. Lista stanowi jedynie niewielki odsetek możliwych pytań. Większość kontrowersji można opisać za pomocą tzw. paradoksu dźwigniowego przyjmującego postać prostego pytania o dźwignię, które to pytanie posiada liczne, często zupełnie różne odpowiedzi – choć wszystkie poprawne, to nie wszystkie istotne. Opis błędu popełnionego przez Millera w czasie jego wykładu noblowskiego poświęconego dźwigni służyć ma ukazaniu powagi zagadnienia. W pracy pojawia się hipoteza łącząca chaos terminologiczny dotyczący dźwigni z globalnym kryzysem finansowym ostatnich lat.
Oryginalność/wartość – Zarówno paradoks dźwigniowy, jak i błąd Millera nie był wcześniej ani dostrzeżony ani dyskutowany. Również badanie ankietowe, jak i lista pytań dotycząca dźwigni są wynikiem badań własnych.
Słowa kluczowe: dźwignia finansowa, DFL, struktura kapitału, zadłużenie