Zeszyty naukowe
Autor: Jerzy Kitowski 345
Strony: 345–360
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – próba krytycznej oceny, w aspekcie metodycznym, sposobów ujmowania subiektywnych kryteriów oceny uwarunkowań kondycji finansowej przedsiębiorstwa (zwanych oceną jakościową)
w metodach wybranych pięciu banków.
Metodologia badania – przeprowadzone dotychczas badania empiryczne nie dają jednoznacznego rozstrzygnięcia w sporze metodycznym, dotyczącym słuszności postulatu głoszącego konieczność uwzględniania w modelach prognozowania bankructwa przedsiębiorstw (szczególnie w modelach dyskryminacyjnych) czynników zewnętrznych o charakterze koniunkturalnym. Analizie poddano liczbę kryteriów subiektywnej oceny kondycji finansowej, procedurę przeliczania ich na punkty oraz wpływ udziału oceny czynników subiektywnych na ostateczną diagnozę kondycji finansowej.
Wynik – w objętych badaniem metodach udział oceny czynników subiektywnych w łącznej liczbie możliwych do uzyskania punktów (suma oceny ilościowej i jakościowej) waha się od 16,7% do blisko 44%, co oznacza ponad 2,6-krotną dysproporcję.
Oryginalność/wartość – prezentowane rozważania, nad niedocenianym w krajowej literaturze przedmiotu wątkiem badawczym, wpisują się w nurt dyskusji nad rolą uwarunkowań makroekonomicznych, traktowanych jako istotne kryterium wiarygodnej oceny ryzyka utraty kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
Słowa kluczowe: kondycja finansowa, metody, banki

THE CRITERION FOR ASSESSMENT OF SUBJECTIVE FACTORS IN BANKING METHODS TO VERIFY CREDITWORTHINESS OF AN ENTERPRISE

Abstract:
Purpose – an attempt to assess critically, in terms of the methods, the ways of approaching subjective criteria for assessing determinants of the financial standing of a company (called qualitative assessment) in methods used by the selected five banks.
Design/Methodology/approach – the empirical studies, carried out so far, do not provide a clear solution of the methodological dispute concerning validity of the postulate for the need to consider external factors of cyclical nature in the models forecasting bankruptcy of an enterprise (particularly in the discriminatory models). Analizie poddano liczbę kryteriów subiektywnej oceny kondycji finansowej, procedurę przeliczania ich na punkty oraz wpływ udziału oceny czynników subiektywnych na ostateczną diagnozę kondycji finansowej. The analysis dealt with the number of criteria for the subjective assessment of the financial standing, the procedure of converting them into points, and the effect of the subjective factors assessment share on the final diagnosis of the financial standing.
Findings – in the methods covered by the analysis the share of the subjective factors assessment in the total number of possible points (the sum of the quantitative and qualitative evaluations) ranges from 16.7% to nearly 44%, which means an over 2.6-fold disparity.
Originality/value – the presented discussion, on the research theme that is underrated in the national reference literature, fits into the current debate on the role of the macroeconomic conditions, which are considered as an important criterion for a reliable assessment of the risk of losing the financial health by an enterprise.
Keywords: financial condition, methods, banks