Zeszyty naukowe
Autor: Joanna Lizińska 361
Strony: 361–374
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem badań było określenie poziomu krótkoterminowych stóp zwrotu towarzyszących pierwszym publicznym ofertom akcji (IPO), realizowanym w okresie 2003–2012 na rynkach wschodzących, skategoryzowanym na liście MSCI oraz wskazanie czynników różnicujących skalę niedoszacowania w ujęciu regionalnym.
Metodologia badania – Badania oparto w głównej mierze na pomiarze krótkoterminowych stóp zwrotu towarzyszących IPO. Wykorzystano metodę analizy zdarzeń wraz z testowaniem statystycznej istotności z zastosowaniem statystyki t i testu znakowanych rang Wilcoxona.
Wynik – Najwyższy średni poziom underpricingu odnotowano dla rynków azjatyckich (56%). Dla amerykańskich i europejskich rynków wschodzących był on zdecydowanie niższy (odpowiednio 12% i 24%). Przeciętne krótkoterminowe dodatnie stopy zwrotu wykazywały tendencję malejącą w okresie pierwszych dwóch miesięcy dla spółek debiutujących na rynkach azjatyckich. Dla ofert IPO realizowanych w regionie Ameryki i Europy, średnie krótkoterminowe stopy zwrotu były w analogicznym horyzoncie względnie stałe. Czynniki mogące wpływać na poziom stóp zwrotu realizowanych przez spółki po wejściu na giełdę, cechowało w większości duże zróżnicowanie regionalne.
Oryginalność/wartość – Wkład badań polega po pierwsze na szerokim ujęciu przedmiotu badań – analizą objęto wszystkie rynki wschodzące indeksowane przez MSCI. Po drugie, uaktualnione zostały badania nad skalą w okresie obejmującym ostatni kryzys finansowy. Do pomiaru krótkoterminowych stóp zwrotu wykorzystano cztery podejścia. Ponadto, podjęta została próba określenia czynników mogących wpływać na zróżnicowanie krótkoterminowych stóp zwrotu.
Słowa kluczowe: emisja akcji, IPO, analiza zdarzeń, rynki wschodzące

UNDERPRICING ON EMERGING MARKETS

Abstract:
Purpose – The aim of the research was to estimate the pervasiveness of the short-term returns connected with initial public offerings (IPOs) conducted during the period of 2003–2012 on emerging markets and it was also focused on indicating the determinants differentiating the scale of underpricing on the regional level.
Design/Methodology/approach – The research based on estimation of short-term returns after IPOs. The event-study was used along with statistical significance testing with t-test and signed rank Wilcoxon test.
Findings – The highest level of underpricing was observed for IPOs from Asian equity markets (56%). It was substantially higher in comparison to the underpricing for American and European emerging markets (12% and 24%, respectively). The average short-term positive returns showed a decreasing trend during the first two months for Asian IPOs. The returns for the analogous two-month period were on a very similar level for American and European offerings. The factors that are supposed to infl uence the level of rate of returns were mostly sensitive to the region choice.
Originality/value – The complexity of the research is one of the main marginal effects of the paper as all of the MSCI emerging markets were analysed. Secondly, the previous research on the level underpricing was updated which was especially valuable for the period covering the latest financial crisis. Next, the short-term returns were estimated using four approaches. Finally, the research attempted to find the factors infl uencing the level of short-term IPO returns.
Keywords: equity offering, initial public offering, event study, emerging markets