Zeszyty naukowe
Autor: Agnieszka Matuszewska-Pierzynka 375
Strony: 375–393
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Zasadniczym celem artykułu jest zbadanie zależności między koncentracją własności a zadłużeniem w spółkach odpłatnie korzystających z przedsiębiorstw państwowych.
Metodologia badania – Badania empiryczne zostały przeprowadzone wśród spółek odpłatnie korzystających z przedsiębiorstw państwowych z województwa mazowieckiego, które zawarły umowy ze Skarbem Państwa w latach 2000–2001. Analiza odsetka kapitału zakładowego przypadającego na jednego wspólnika oraz poziomu zadłużenia została dokonana w okresie 10 lat następujących po momencie prywatyzacji. W badaniu zależności między odsetkiem kapitału zakładowego przypadającym na jednego wspólnika a wskaźnikami zadłużenia kapitału własnego i zadłużenia długoterminowego zastosowano współczynnik korelacji rang Spearmana.
Wynik – Przeprowadzone badania empiryczne nie pozwalają pozytywnie zweryfikować hipotezy badawczej stwierdzającej, iż w większości spółek odpłatnie korzystających z przedsiębiorstw państwowych między odsetkiem kapitału zakładowego przypadającym na jednego wspólnika a poziomem zadłużenia istnieje silna zależność ujemna.
Oryginalność/wartość – Oryginalność przeprowadzonych badań empirycznych wynika z przyjętego rozwiązania metodologicznego, polegającego na potraktowaniu roku podpisania umowy ze Skarbem Państwa jako moment prywatyzacji (t = 0), po którym w okresie kolejnych 10 lat dokonano analizy koncentracji własności i zadłużenia spółek odpłatnie korzystających z przedsiębiorstw państwowych.
Słowa kluczowe: odsetek kapitału zakładowego przypadającego na jednego wspólnika, wskaźnik zadłużenia kapitału własnego, wskaźnik zadłużenia długoterminowego

THE CONCENTRATION OF THE PROPERTY AND THE DEBT AT COMPANIES USING STATE-OWNED ENTERPRISES AGAINST PAYMENT

Abstract:
Purpose – The fundamental purpose of this article is to examine the relations between the concentration of the property and the debt in companies using state-owned enterprises against payment.
Design/methodology/approach – Empirical examinations were conducted amongst companies using stateowned enterprises against payment from the Mazovian province which entered into an agreement with the State Treasury in years 2000–2001. The analysis of the percentage of the share capital per one partner and of the debt level was made in the period of 10 following years after the moment of the privatization. In examining the relation between the percentage of the share capital per one partner and with the debt to equity ratio and the long-term debt to equity ratio the coefficient of correlation of Spearman’s ranks was applied.
Findings – Conducted empirical examinations don’t allow to positively validate the research hypothesis stating, that in the majority of companies using state-owned enterprises against payment between the percentage of the share capital per one partner and with debt level the strong negative relation exists.
Originality/value – The originality of conducted empirical examinations results from the accepted methodological solution consisting in treating the year of the exchange of contracts with the State Treasury as the moment of privatization (t = 0), after which in the period of 10 consecutive years it was made the analysis of the concentration of the property and the debt of companies using state-owned enterprises against payment.
Keywords: percentage of the share capital per one partner, debt to equity ratio, long-term debt to equity ratio