Zeszyty naukowe
Autor: Grzegorz Mentel, Aldona Migała-Warchoł, Marek Sobolewski 395
Strony: 395–408
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Próba retrospektywnej wyceny i oceny wpływu aktywów intelektualnych na wyniki finansowe branży budowlanej i budowlano-montażowej. Bardziej szczegółowym celem jest analiza efektywności wykorzystania zasobów ludzkich w bieżącym zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Metodologia badania – Zasadniczy cel oraz zakres przedmiotowy badań przesądziły o zastosowanej metodzie badawczej, którą stanowiła w tym przypadku analiza wskaźnikowa. Do badań wykorzystano grupę wskaźników, które w swojej strukturze łączą elementy kapitału ludzkiego z wynikiem finansowym generowanym przez podmioty stanowiące bazę empiryczną.
Wynik – W rezultacie przeprowadzonych analiz stwierdzono, iż efektywność kapitału ludzkiego przedsiębiorstw analizowanego sektora wzrastała z roku na rok, o czym świadczyły pozytywne zmiany wartości wskaźników produktywności kapitału ludzkiego. Podkreślić jednak należy, iż w tym wypadku występuje znaczna dodatnia korelacja pomiędzy badanym zjawiskiem a ogólnie panującą tendencją w gospodarce. Istotne znaczenie odgrywa tutaj również fundamentalna siła rozpatrywanych podmiotów.
Oryginalność/wartość – W artykule dokonano rzadko stosowanej oceny rentowności inwestycji w aktywa ludzkie, działań mających na celu wzrost wartości dodanej, przychodów i kosztów z kapitału ludzkiego, a także zysku generowanego przez pracowników.
Słowa kluczowe: kapitał ludzki, wynik finansowy

THE IMPACT OF HUMAN CAPITAL ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF THE ORGANIZATION

Abstract:
Purpose – An attempt of retrospective valuation and assessment of the impact of intellectual assets on the financial performance of the construction and construction and assembly industry. A more specific objective is to analyze the efficiency of the use of human resources in the current management of the company.
Design/Methodology/approach – The essential objective and scope of the study determined the method used for the research, which was in this case the ratio analysis. The study used a group of indicators which in its structure combine elements of human capital with the financial result generated by the entities constituting the empirical base.
Findings – As the result of the analyzes it was found that the efficiency of human capital of enterprises of the analyzed sector increased from year to year as refl ected by positive changes in the indicators of human capital productivity. It should be emphasized, however, that in this case there is a significant positive correlation between the examined phenomenon and generally prevailing trend in the economy. A fundamental strength of the concerned entities plays a significant role.
Originality/value – In the article it was rarely used assessment of the profitability of investment in human assets, actions which aim at increasing the added value, income and expenses of human capital and the profits generated by employees.
Keywords: human capital, financial performance