Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Michałowska 409
Strony: 409–417
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem opracowania jest ukazanie korzyści płynących z zastosowania narzędzia rachunkowości zarządczej, jakim jest budżetowanie. Proces budżetowania polega nie tylko na stworzeniu planu finansowego, ale przede wszystkim jego kontroli w wykonaniu oraz znalezieniu przyczyn odchyleń, które występują w porównaniu planu ze stanem rzeczywistym. Budżetowanie pomaga w realizacji określonych założeń, które możliwe są do osiągnięcia przez podmiot gospodarczy.
Metodologia badania – W pracy zastosowano metodę analizy logicznej, a wykorzystując analizę literatury przedmiotu, przedstawiono podstawy teoretyczne w tym zakresie.
Wynik – Analiza zagadnienia pozwoliła na wyszczególnienie wad i zalet budżetowania. Wskazano, dlaczego przedsiębiorstwa korzystają lub nie z tego narzędzia rachunkowości zarządczej.
Oryginalność/wartość – Wszystkie podmioty gospodarcze borykają się z problemem wzrastających kosztów stałych i zmiennych. Aby zaradzić zmniejszającym się dochodom, stosują narzędzia rachunkowości zarządczej, a w szczególności te, które pomogą w zmniejszeniu kosztów.
Słowa kluczowe: budżetowanie, budżet, koszty, rachunkowość zarządcza

BUDGETING PROCESS AND ITS INFLUENCE ON FINANCIAL SITUATION OF ECONOMIC SUBJECTS

Abstract:
Purpose – Purpose of this case study is to demonstrate benefits from using management accounting tool, such as budgeting. Budget process is not only creating it but even more important controlling it, comparing real situation to a budget predictions and finding aberrations. Budgeting helps to achieve specified and possible targets. Budgeting is used mostly by big companies, where cost are counted in thousands and even millions złotych. But recently more often budgeting is considered to be effective even in microenterprises and households.
Design/Methodology/approach – In this work logic analyze method was used and analyzing subject literature there were presented theoretical grounds in terms of budgeting.
Findings – Analysis of this issue shows us advantages and disadvantages of budgeting. It is indicated why companies are using this management accounting tool, and why they are not.
Originality/value – All business entities are facing cost increase problems, both steady and fl oating. To deal with decreasing income they are using management accounting instruments, especially those efficient on costs reducing.
Keywords: budgeting, budget, management accounting