Zeszyty naukowe
Autor: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski 419
Strony: 419–433
pdfpełen tekst

Streszczenie:
W niniejszym opracowaniu za zasadne uznano wygenerowanie kluczowych czynników determinujących koszty w procesach implementacyjnych, realizowanych przez zakłady wytwórcze sektora mechanizacji rolnictwa. Autorzy za kluczowe uznali pokazanie ich roli, miejsca i znaczenia, rozpatrując owo zagadnienie z perspektywy możliwości ich ograniczania.
Osiągnięcie celu głównego wymagało sformułowania i zrealizowania celów cząstkowych, do których autorzy zaliczają kwerendę literatury przedmiotu pozostającą w bezpośredniej relacji z tematem badań, co w zamierzeniu autorów znajdzie swój wyraz w – opracowanym w formie listy – zestawie czynników „kosztotwórczych”. W ramach badań podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki – zdaniem wytwórców – determinują ponoszone koszty. Rozpatrując owo zagadnienie w relacji koszty a zysk, w dalszej części pracy autorzy zasugerują rekomendacje w zakresie obniżania kosztów, w miejscu gdzie bezprzedmiotowe i nieuzasadnione jest ich ponoszenie.
Przyjętym celom opracowania odpowiadał – potwierdzony badaniami – koncepcyjny wzorzec tezy, o następującym brzmieniu: Minimalizacja odpadów realizowana w danym procesie produkcyjnym, uzyskiwana m. in. poprzez odpowiedni dobór i optymalny rozkrój surowca, w istotny sposób warunkuje obniżenie kosztów implementacji i tym samym wpływa na zwiększanie zysku ze sprzedaży danego wyrobu.
Niniejsze opracowanie ma charakter twórczej syntezy opartej z jednej strony na szczegółowej analizie teorii problemu, a z drugiej – na dotychczasowych badaniach własnych autorów.
Słowa kluczowe: planowanie finansowe, strategia finansowa, elastyczny zakład produkcyjny, wyrób złożony

FACTORS SHAPING COSTS IN THE IMPLEMENTATION PROCESS OF A COMPLEX PRODUCT – RECOMMENDATIONS FOR A FLEXIBLE MANUFACTURER

Abstract:
In this study, it has been considered appropriate to generate the key factors determining the costs in the implementation processes executed by the manufacturing plants of an agricultural mechanization sector. The authors recognized it crucial to show their role, position and importance, considering the issue from the perspective of the possibility of their limitation.
Achieving the main aim required to formulate and implement sub-targets, to which the authors include the query of the subject literature remaining in a direct relation to the topic of the research, which, in the authors’ intention, will find its expression – in developed as a list – a set of “cost-driving” factors. As part of the research, attempts have been made to answer the question of what factors – according to the manufacturers – determine the costs incurred. When examining the issue in a costs and profits relation, in the further part, the authors are going to suggest the recommendations in terms of reduction of cots, where it is pointless and unjustified to bear them.
Adopted targets of the development have a reference – confirmed by research – in a conceptual pattern of the argument, which sounds as follows: The waste minimization carried out in a particular production process, which is achieved, among others, through an appropriate selection and optimal cutting of raw materials, in an important way conditions the implementation of cost reduction, and thus affects the increase of profit from the sale of a given product.
This study is of a creative synthesis nature, based, on one hand, on a detailed analysis of the theory of the problem, and on the other – on the previous own research of the authors.
Keywords: financial planning, financial strategy, fl exible manufacturing plant, complex product