Zeszyty naukowe
Autor: Agnieszka Piechocka-Kałużna 443
Strony: 443–456
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Zaprezentowanie ciekawych i zaskakujących wyników przeprowadzonych badań z zakresu postrzegania roli etyki w zapewnianiu wiarygodności wyników przedsiębiorstw prezentowanych w sprawozdaniach finansowych.
Metodologia badania – Otrzymane wyniki bazowały na cząstkowych rezultatach badań prowadzonych w oparciu o zwarty system terenowych metod jakościowych noszących miano teorii ugruntowanej, ze szczególnym uwzględnieniem jej odmiany prezentowanej przez K. Charmaz. Badania generalnie dotyczyły kwestii prezentacji prawdy w sprawozdaniach finansowych, co było przedmiotem złożonej do druku pracy habilitacyjnej autorki artykułu. Do niniejszego artykułu wykorzystany został swego rodzaju wynik cząstkowy prowadzonych dla celów rozprawy badań, mianowicie tzw. kod skoncentrowany, traktujący o postrzeganiu przez respondentów roli etyki w zapewnianiu wiarygodności wyników prezentowanych w sprawozdaniach finansowych.
Wynik –Zdiagnozowanie, za pomocą różnego typu badań, iż zdaniem respondentów etyka, choć jest nieodzownym elementem pracy osób odpowiedzialnych za sprawozdania finansowe, jest także narzędziem służącym do tuszowania negatywnych skutków zaniechań osób stanowiących prawo, unikających przedstawienia jednoznacznych rozwiązań (uregulowań) i wzięcia za nie odpowiedzialności.
Oryginalność/wartość – Oryginalne w pracy jest, po pierwsze, pionierskie wykorzystanie na gruncie nauki rachunkowości metod badawczych teorii ugruntowanej, a po drugie wskazanie niespotykanego w literaturze pejoratywnego poglądu na kwestię postrzegania etyki jako niechcianego narzędzia mającego równoważyć brak wprowadzenia przez stanowiących prawo jednoznacznych rozwiązań i wzięcia za nie odpowiedzialności.
Słowa kluczowe: etyka, prawda w sprawozdawczości, teoria ugruntowana, rachunkowość sprawozdawczość, wiarygodność sprawozdań finansowych

IS ETHICS A PANACEUM ON RELIABLE COMPANIES’ RESULTS PRESENTED IN THEIR FINANCIAL STATEMENTS?

Abstract:
Purpose – Presentation interesting and surprising results of the research in the field of perception of the role of ethics in ensuring the reliability of the results presented in the companies’ financial statements.
Design/methodology/approach – The results were obtained after partial research conducted basing on qualitative method names grounded theory, using version described by K. Charmaz. All of the studies concerned with the issue of truth within companies’ financial statements and were also the subject of habilitation dissertation of the Author of that article, which was already released into printing.
Findings – Diagnosis, using various types of researches, according to the respondents that although ethics is an indispensable element of the work of persons responsible for preparing financial statements, it is also, according to the respondents, a tool to cover up the negative effects of omissions by law jurisdictions which present clear solutions (rules) and take responsibility for that .
Originality/value – First, pioneering use in accounting science research methods grounded theory, and second indication unprecedented in the literature pejorative view of the issue of the perception of ethics as a tool to balance the unwanted introduction by the lack of clear solutions which are right and take responsibility for them.
Keywords: ethics, truth in reporting, grounded theory, accounting, reporting, reliability of financial statements