Zeszyty naukowe
Autor: Michał Poszwa 457
Strony: 457–466
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest przedstawienie procedury ustalania wyniku podatkowego przedsiębiorstwa oraz identyfikacja ryzyka związanego z rachunkiem podatkowym. Ryzyko podatkowe dotyczy zarówno ustalania przychodów i kosztów podatkowych, jak również możliwych wariantów rachunku podatkowego.
Metodologia badania – W opracowaniu dokonano krytycznej analizy aktów prawnych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, a także analizy interpretacji podatkowych oraz komentarzy do ustaw podatkowych.
Wynik – W artykule przedstawiono możliwe warianty rachunku wyniku podatkowego i ich ryzyko, a także ryzyko związane z ustalaniem podatkowych przychodów i podatkowych kosztów.
Oryginalność/wartość – Określenie procedury ustalania wyniku podatkowego pozwala na identyfikację i ocenę ryzyka podatkowego związanego z ustaleniem przychodów i kosztów podatkowych, a także dotyczącego potencjalnych wariantów rachunku.
Słowa kluczowe: podatek dochodowy, wynik podatkowy, ryzyko podatkowe

BUSINESS TAX RESULT STATEMENT – RISK IDENTIFICATION AND ANALYSIS

Abstract:
Purpose – The purpose of this article is to present the procedure of determining the tax enterprises and the identification of risks associated with the income tax . Tax risk concerns for both determining revenue and tax costs , as well as the possible variants of the tax bill.
Design/Methodology/approach – The study made a critical analysis of legal acts concerning the additive income individuals and legal persons , as well as analysis and interpretation of tax laws tax comments.
Findings – This article lists the possible result of the tax bill and their risks , and the risk associated with setting tax revenue and tax costs.
Originality/value – Determination of the procedure for determining the tax result allows for the identification and assessment of risks associated with the setting of the tax revenues and tax costs , as well as refer -tion of potential variants account.
Keywords: income tax, income account, tax risk