Zeszyty naukowe
Autor: Dorota Roszkowska-Hołysz 467
Strony: 467–474
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Artykuł przedstawia specyfikę gospodarowania majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwach handlowych na rynku urządzeń i instalacji sanitarno- grzewczych.
Metodologia badania – Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. Studia literaturowe.
Wynik – Obliczono i zinterpretowano wskaźniki sprawności działania, wskaźnik pozycji kredytowej.
Oryginalność/Wartość – Artykuł dotyczy aktualnego i standardowego zagadnienia finansów przedsiębiorstw.
Słowa kluczowe: majątek obrotowy, kredyt kupiecki, rynek instalacji sanitarno-grzewczych

CURRENT ASSETS MANAGEMENT IN COMMERCIAL ENTERPRISES OF THE INSTALLATION AND HEATING INDUSTRY

Abstract:
Purpose – The paper presents the specifics of working capital management in commercial enterprises on the market for equipment and installation of plumbing and heating.
Design/Methodology/approach – Analysis of the financial statements of companies. Literature studies.
Findings – Calculated and interpreted efficiency ratios, the rate of credit position.
Originality/value – This article applies to current and standard corporate finance issues.
Keywords: current assets, merchant credit, trade credit, market of sanitary and heating installations