Zeszyty naukowe
Autor: Artur Sajnóg 475
Strony: 475–487
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Ocena wyniku całościowego pod kątem użyteczności tej kategorii ekonomicznej dla społeczności inwestorskiej w warunkach polskiego rynku kapitałowego.
Metodologia badania – Weryfikacja hipotezy badawczej, iż dochód całkowity, wprowadzony do sprawozdawczości finansowej w 2009 roku, nie tworzy znaczącego dodatniego potencjału informacyjnego o działalności spółki giełdowej, co przekłada się na występowanie słabszych powiązań między wynikiem całościowym a stopami zwrotu z akcji spółek giełdowych w przeciwieństwie do tradycyjnego wyniku finansowego netto.
Wynik – W oparciu o analizę spółek wchodzących w skład indeksu WIG-20 stwierdzić należy, iż forma i struktura prezentacji całkowitych dochodów jest niejednolita, co znacząco utrudnia dokonywanie porównań między spółkami. Ponadto w analizowanych jednostkach odnotowano raczej niskie zależności między wynikami całościowymi a stopami zwrotu z akcji spółek giełdowych.
Oryginalność/wartość – Komunikacja spółki akcyjnej z rynkiem stanowi ważny aspekt w zarządzaniu jej finansami, w szczególności w odniesieniu do kreowania odpowiednich relacji pomiędzy spółką a jej interesariuszami. Głównymi finansowymi narzędziami komunikacyjnymi spółek giełdowych są sprawozdania finansowe, w tym sprawozdanie z całkowitych dochodów.
Słowa kluczowe: wynik całościowy, sprawozdanie z całkowitych dochodów, stopy zwrotu z akcji, relacje inwestorskie

THE ROLE OF COMPREHENSIVE INCOME IN THE EVALUATION OF THE JOINT-STOCK COMPANIES’S ACHIEVEMENTS

Abstract:
Purpose – The evaluation of the comprehensive income in terms of its economic usefulness for the Investor Relations under the Polish capital market.
Design/Methodology/approach – The hypothesis constitutes that the comprehensive income, which was introduced to the financial reporting in 2009, does not create a significant positive information potential of joint-stock company activities and results in a weaker correlation between the comprehensive income and rates of return of listed companies, in contrast to the net profit.
Findings – Based on the analysis of the joint-stock companies included in the index WIG-20 it should be noted that the form and structure of the presentation of comprehensive income were not uniform, which significantly hampers comparisons between the companies. Moreover, in the analyzed these enterprise be noted generally weaker correlation between the comprehensive income and rates of return of listed companies.
Originality/value – Communication of joint-stock company with a market is an important aspect of corporate finance management in particular with regard to creation of the appropriate relationship between the company and its stakeholders. The main financial communication tools of listed companies are the financial statements, including the comprehensive income statement.
Keywords: comprehensive income, statement of comprehensive income, rate of return, Investor Relations