Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Szopik-Depczyńska 489
Strony: 489–496
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badania polegającego na próbie określenia wpływu determinanty, jaką jest forma finansowania projektów innowacyjnych w kooperacji, na aktywność innowacyjną, szczególnie uwzględniając nakłady na innowacje oraz wdrażanie nowych lub udoskonalonych rozwiązań. Podstawową hipotezą badawczą pracy jest twierdzenie, iż aktywność innowacyjna podmiotów gospodarczych jest zależna od zróżnicowanych determinant wpływających na te przedsiębiorstwa, przy czym forma finansowania innowacyjnych projektów w procesie współpracy międzyorganizacyjnej może stymulować aktywność innowacyjną różnokierunkowo. W badaniu ankietowym dotyczącym form finansowania innowacyjnych projektów w ramach kooperacji przedsiębiorstw przemysłowych wzięło udział 728 przedsiębiorstw przemysłowych regionu Pomorza Zachodniego w latach 2009–2011, przy czym 308 przedsiębiorstw uczestniczyło w procesie kooperacji międzyorganizacyjnej.
Słowa kluczowe: innowacyjność, kooperacja, przemysł, region

FORMS OF FINANCING PROJECTS IN COOPERATION PROCESS AND INNOVATIVE ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN WESTERN POMERANIA REGION

Abstract:
The aim of the study was to determine the significance of the use of probit modeling and the impact of forms of financing innovative projects in cooperation process to innovative activity, in particular investments in innovations and implementation of new solutions. The main hypothesis of this paper is the claim that the innovative activity of enterprises is dependent on the diversity of factors affecting the parties, and forms of financing innovative projects can infl uence innovativeness and tendency to cooperate with other units in different directions. The research was made in 2009–2011 in Western Pomerania region among 728 industrial enterprises in Western Pomerania region, of which 308 enterprises had been cooperating with other units.
Keywords: innovativeness, cooperation, industry, region