Zeszyty naukowe
Autor: Aldona Uziębło 497
Strony: 497– 508
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – główny: określenie przydatności analizy finansowej w pracy zawodowej osób z działów księgowości; szczegółowy: poznanie opinii dotyczącej przydatności analizy finansowej dla użytkowników sprawozdań.
Metodologia badania – badanie ankietowe uczestników specjalistycznego kursu zawodowego, pracujących w działach księgowości trójmiejskich przedsiębiorstw; w celu zbadania istotności powiązań pomiędzy wybranymi odpowiedziami zastosowano test niezależności chi-kwadrat, skorygowany współczynnik kontyngencji C-Pearsona, poprawkę Yatesa statystyki chi-kwadrat, test ANOVA rang Kruskala-Wallisa, porównań wielokrotnych oraz U Manna-Whitneya dla dwóch niezależnych prób.
Wynik – występują istotne statystycznie zależności pomiędzy oceną przydatności analizy finansowej a wielkością przedsiębiorstwa, w którym pracuje ankietowany; nie ma natomiast takiej korelacji z zajmowanym stanowiskiem pracy.
Oryginalność/wartość – badania na grupie osób na trzecim poziomie (z czterech) certyfikacji zawodu księgowego.
Słowa kluczowe: analiza finansowa, przydatność, opinie księgowych

USEFULNESS OF THE FINANCIAL ANALYSIS IN OPINIONS OF ACCOUNTING ENTERPRISES IN TRICITY

Abstract:
Purpose – main aim: determining the usefulness of financial analysis in pa job of people from account departments; specific aim: getting to know the opinion concerning the usefulness of the financial analysis to users of reports.
Design/methodology/approach – questionnaire survey of participants of the specialist professional course, working in the accounts departments of Tricity enterprises; in order to examine the relevance of connections between chosen replies there were conducted: a test of the independence chi-square, corrected rate of the contingency of C-Pearson, Yates’s statistics of chi-square, ANOVA test Kruskal’s-Wallis’s ranks of repeated comparisons and U Mann-Whitney’s for two independent attempts.
Findings – there are essential statistical relations between the evaluation of the usefulness of the financial analysis and the size of the company, which the respondent works in; however there is not such correlation with a taken workstation.
Originality/value – researchers on the group of people on the third level (from four) of certification of the profession of the accountant.
Keywords: financial analysis, usefulness, accountants’ opinions