Zeszyty naukowe
Autor: Joanna Rzempała, Artur Rzempała 687
Strony: 687–694
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Artykuł wskazuje na rosnące potrzeby pomiaru kapitału intelektualnego, szczególnie w nowoczesnej gospodarce, gdzie zasoby niematerialne są najcenniejszym zasobem i podstawowym, trwałym źródłem przewagi konkurencyjnej firm. Aby móc efektywnie zarządzać tymi zasobami, należy mieć świadomość ich wartości. Oszacowanie tej wielkości oraz określenie wpływu efektywnego zarządzanie aktywami niematerialnymi na wartość całego przedsiębiorstwa jest procesem złożonym. Na świecie i w Polsce problem efektywnego zarządzania aktywami niematerialnymi jest podnoszony od wielu lat, choć rozważania są w większości poświęcone dużym organizacjom. Do chwili obecnej nie wypracowano też ogólnie uznanych koncepcji w tym obszarze. Przedsiębiorcy (zwłaszcza duże firmy) coraz częściej dostrzegają potrzebę badania wielkości posiadanego potencjału niematerialnego.
Słowa kluczowe: kapitał intelektualny, wartość, przedsiębiorstwo, zarządzanie kapitałem intelektualnym, procesy budowa wartości

INTELLECTUAL CAPITAL AS AN ELEMENT OF GOODWILL OF ENTERPRISES

Abstract:
In the modern economy intangible assets constitute the most valuable resource and a fundamental, permanent source of an enterprise’s competitive advantage. Effective management of these resources requires one to be aware of their value. Estimating that value and specifying the effective impact of intangible asset management on the entire enterprise is a complex process. The issue of effective intangible asset management has been raised for many years, both globally and in Poland, although such consideration chiefly concerned large organizations. No widely accepted concepts in this respect have been developed so far. Entrepreneurs (particularly large enterprises) more and more often recognize the need for analysing the value
of the intangible potential they possess.
Keywords: intellectual capital audit, intellectual capital, value, entrepreneurs, impact of intangible asset management