Zeszyty naukowe
Autor: Joanna Rzempała, Artur Rzempała 695
Strony: 695–704
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Artykuł przedstawia koncepcję narzędzia do identyfikacji struktury kapitału intelektualnego na poszczególnych jego obszarach oraz wyniki przeprowadzonych badań. Audyt Kapitału Intelektualnego obejmował poszczególne obszary kapitału intelektualnego, takie jak kapitał ludzki, kapitał strukturalny wewnętrzny (organizacyjny) i zewnętrzny (klienta) oraz elementy związane ze świadomością przedsiębiorców w zakresie istnienia i wagi aktywów niematerialnych i wartości przedsiębiorstwa.
Słowa kluczowe: audyt kapitału intelektualnego, kapitał intelektualny, wartość, przedsiębiorstwo, zarządzanie kapitałem intelektualnym

THE “INTELLECTUAL CAPITAL AUDIT” AS A TOOL FOR MEASURING THE VALUE

Abstract:
The article presents the actual research process assumed identification of intellectual capital structure, its individual indicators and their infl uence on goodwill. The survey was conducted with „Intellectual capital audit” survey – a tool devised by the author. The audit comprised particular areas of intellectual capital, that is human capital, internal (organizational) and external (client’s) structural capital as well as elements relating to entrepreneurs’ awareness of the existence and significance of company’s intangible assets and goodwill. A concept of intellectual capital infl uence on goodwill was developed on the basis of the gathered survey results.
Keywords: intellectual capital audit, intellectual capital, value, entrepreneurs, management of intellectual capital