Zeszyty naukowe
Autor: Marek Zieliński, Marcin Kubacki 705
Strony: 705–719
pdfpełen tekst

Streszczenie:
W niniejszym artykule dokonano usystematyzowania pojęć związanych z marką oraz znakiem towarowym. Ponadto przedstawiono zwiększającą się rolę marki we współczesnej gospodarce. Jej postrzeganie ewoluowało wraz z rozwojem światowej gospodarki na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, od atrybutu pozwalającego wyłącznie na identyfi kację produktów i usług poszczególnych producentów, do kluczowego składnika aktywów wpływającego na wartość przedsiębiorstwa i stanowiącego jedno ze źródeł budowania trwałej przewagi konkurencyjnej. W opracowaniu wskazano na pojawiające się możliwości wykorzystania silnej marki, nie tylko jako czynnika wzrostu wolumenu sprzedaży oraz cen produktów lub usług, ale również w procesie upadłości przedsiębiorstw, czy też w procesie redukcji obciążeń o charakterze podatkowym. Czynniki te rodzą konieczność wyceny marek, jednak brak jest w tym temacie usystematyzowanych
standardów i metod.
Słowa kluczowe: znak towarowy, marka, kapitał marki, wycena znaku towarowego, wycena marki

TRADEMARK IN RECENT ECONOMY

Abstract:
This article systematizes notions associated with the brand and the trademark. It also describes an increasing role of the brand in the contemporary economy, as it has evolved along with the development of the global economy, from the attribute aimed solely in an identifi cation of each company`s goods, to the key element of the company`s assets affecting it`s market value and ability to create long-term competitive advantage. Article points out existing possibilities of utilizing the strong brand, not only as the factor affecting an increase in company`s sales volume and price, but also as an asset which can be used in the bankruptcy process, or in the tax expenses reduction. Shifting role of the brand creates necessity of its valuation, however currently there are no systematized standards and methods in this topic.
Keywords: trademark, brand, brand equity, trademark valuation, brand valuation