Zeszyty naukowe
Autor: Waldemar Gajda 37
Strony: 37–48
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Zidentyfikowanie oraz wykorzystanie systemu instrumentów ekonomiczno-finansowych i organizacyjnych w przedsiębiorstwach kreujących rozwój.
Metodologia badań – Do określenia sytuacji strategicznej przedsiębiorstw i identyfikacji instrumentów wykorzystano metodę analizy, w badaniach empirycznych wpływu zidentyfikowanych instrumentów na sytuację strategiczną przedsiębiorstw metodę ekspercką, a do budowy działań rozwojowych metodę scenariuszy.
Wynik – Zdiagnozowano i opracowano model rynkowy „dynamicznego rozwoju”, do którego zakwalifikowano przedsiębiorstwa posiadające bardzo dobrą sytuację strategiczną. Zidentyfikowano 50 instrumentów ekonomiczno-finansowych i organizacyjnych. W wyniku przeprowadzonych badań empirycznych stworzono system instrumentów, na podstawie którego zbudowano scenariusz strategii „lidera” dla analizowanych przedsiębiorstw.
Oryginalność/wartość – Oryginalność podejścia do identyfikacji instrumentów determinujących funkcjonowanie przedsiębiorstw na podstawie strategicznych sfer funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nowatorskie, niespotykane w literaturze stworzenie systemu instrumentów dających podstawę wykreowania strategii dynamicznego rozwoju firmy. Modelowe ujęcie bardzo dobrej sytuacji strategicznej, w którą można wkomponować najlepsze obecnie funkcjonujące na rynku przedsiębiorstwa.
Słowa kluczowe: instrumenty, modele, scenariusze, sfery strategiczne

THE USAGE OF ECONOMIC AND FINANCIAL AS WELL AS ORGANISATIONAL INSTRUMENTS IN ENTERPRISES CREATING THEIR DEVELOPMENT – RESULTS OF THE RESEARCH

Abstract:
Purpose – To identify and use a system of economic and financial as well as organisational instruments in enterprises creating their development.
Methodology – Method of analysis was used to determine strategic situation of enterprises as well as to identify the instruments. The Delphi method was used in the empirical research into the influence of the identified instruments on the strategic situation of enterprises, whereas scenario analysis was utilized to form development operations.
Findings – Market model of the “dynamic development” was diagnosed and formed and enterprises having a very good strategic situation were qualified to it. Fifty economic and financial as well as organisational instruments were identified. As a result of the conducted empirical research, a system of instruments was created on the basis of which a leader strategy scenario for the analysed enterprises was formed.
Originality/value – Originality of approach concerning the identification of instruments which determine the operation of enterprises on the basis of strategic spheres of operation of an enterprise. Innovative creation of system of instruments providing basis to create strategy of dynamic development of the company which is not common in literature. Model depiction of a very good strategic situation to which each of the best enterprises currently operating on the market may be subordinated.
Keywords: instruments, models, scenarios, strategic situations