Zeszyty naukowe
Autor: Janina Jędrzejczak-Gas 49
Strony: 49–59
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest zidentyfikowanie strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto (KON) w przedsiębiorstwach sektora telekomunikacyjnego notowanych na rynku NewConnect. W artykule omówiono pojęcie kapitału obrotowego i przedstawiono strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto.
Metodologia badania – Artykuł przedstawia wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych przez autora na zbiorowości przedsiębiorstw sektora telekomunikacyjnego notowanych na rynku NewConnect. Przedstawiono również metodykę identyfikacji realizowanej strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto.
Wynik – Z przeprowadzonych badań wynika, że w badanym okresie najczęściej realizowaną strategią była strategia agresywno-agresywna (47,2%), następnie agresywno-konserwatywna (22%) oraz umiarkowanie-konserwatywna (19,4%). Należy przy tym zaznaczyć, że na przestrzeni lat 2009–2012 wzrósł udział strategii agresywno-konserwatywnej, zmniejszył się natomiast udział strategii umiarkowanie-konserwatywnej.
Oryginalność/wartość – Na podstawie opracowanej metodyki określono rodzaj i liczbę strategii zarządzania KON stosowanych przez badane przedsiębiorstwa. Badaniami objęto lata 2009–2012, czyli okres występowania największego od lat 30. XX wieku kryzysu gospodarczego.
Słowa kluczowe: kapitał obrotowy netto, strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto, sektor telekomunikacyjny

THE NET WORKING CAPITAL MANAGEMENT IN THE COMPANIES OF THE TELECOMMUNICATION INDUSTRY QUOTED ON THE NEWCONNECT MARKET

Abstract:
Purpose – The purpose of this article is to identify the Net Working Capital (NWC) management strategies in the telecommunication industry companies quoted on the NewConnect market. It is in the article that the concept of the working capital was discussed and the strategies for the net working capital management were presented.
Design/Methodology/approach – The article shows the results of research, carried out on the example of companies of the telecommunication industry quoted on the NewConnect market. The methodology to identify the executed net working capital management strategy was also described.
Findings – The study shows that over the period considered, it was the aggressive-aggressive strategy that dominated (47,2%) and the aggressive-conservative strategy was next one (22%) and moderately-conservative (19,4%). It should be noted that over the years 2009-2011 the share of the aggressive-conservative strategy increased and the share of the moderately-conservative strategy decreased.
Originality/value – On the basis of the developed methodology, the types and the number of the management strategies applied by the examined companies were specified. The study covered the years 2009-2012, i.e. the period of the most severe economic crisis since 30-ies of the twentieth century.
Keywords: net working capital, strategies of the net working capital management, telecommunication sector