Zeszyty naukowe
Autor: Marek Matulewski, Józef Frąś 61
Strony: 61-70
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem badań jest analiza zagadnień związanych z szeroko rozumianym procesem zarządzania finansami w kołach łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego. Temat ten jest niezwykle istotny ze względu na fakt, że nieodpowiednio przeprowadzane procesy zarządzania finansami koła prowadzą do problemów z realizacją statutowych jego zadań, a w ostateczności mogą skutkować jego rozwiązaniem.
Metodologia badania – W pracy została przeprowadzona analiza warunków otoczenia (w tym również prawnych), w jakich działają koła łowieckie. Ponadto przeprowadzona została analiza zarządzania finansami konkretnego koła łowieckiego (studium przypadku).
Wynik – W efekcie przeprowadzonych badań literaturowych, jak również badań praktycznych (zebranych materiałów źródłowych dotyczących wytypowanego koła łowieckiego) oraz w wyniku przeprowadzonej analizy została potwierdzona hipoteza badawcza. Ponadto, na podstawie przeprowadzonej analizy przykładu, autorzy wyciągnęli wnioski i zalecenia końcowe. Dodatkowo, ze względu na pewną fragmentaryczność przeprowadzonych badań (wynikającą m.in. z ograniczeń finansowych) autorzy wytypowali dalsze kierunki i płaszczyzny badań, których przyszłe przeprowadzenie doprowadzi do pełniejszego zrozumienia zachodzących w tym specyficznym obszarze zarządzania finansowego procesów czy też nawet starych i nowo tworzących się trendów.
Oryginalność/wartość – Ze względu na swoistą oryginalność, której należy upatrywać m.in. w niszowym charakterze przedmiotu badań, stanowią one oryginalne dopełnienie obrazu gospodarki rynkowej w naszym kraju w XXI wieku. Praca może stanowić przyczynek do dalszych badań, mających na celu pełniejsze spenetrowanie tego niezwykle ciekawego ze względu na uwarunkowania prawne zakresu zarządzania. Co więcej, istnieją wyraźne przesłanki co do konieczności ich dalszego przeprowadzenia – przemawia za tym m.in. ogólna liczba kół na poziomie ponad 2500 czy też ogólna liczba myśliwych kształtująca się na poziomie 113 178 (GUS 2012).
Słowa kluczowe: zarządzanie finansami, PZŁ, koło łowieckie, przychody, wydatki, regulacje prawne

FINANCE MANAGEMENT IN HUNTING CLUBS IN POLAND

Abstract:
Purpose of the research – The aim of the paper is to analyse issues connected with a broadly understood process of finance management in Polish hunting clubs. This topic is very important as finance management processes carried out improperly impede the fulfilment of statutory tasks of hunting clubs which in turn may result in their liquidation.
Research methodology – The analysis of financial and legal settings in which hunting clubs operate nowadays has been carried out. Furthermore, the case study analysis of the finance management of a selected hunting club has been presented.
Results – As a result of literature analysis and field work (collected source materials related to the finance management of a selected hunting club) a research hypothesis has been put forward. Moreover, the authors have drawn conclusions and recommendations on the basis of obtained results. Additionally, due to the limited scope of the research (resulting among others from financial constraints) the authors have formulated future research directions which may help understand more comprehensively financial processes as well as old and new management trends in this specific sector of finance management.
Originality/value – As the research deals with a niche aspect of finance management due to the specific nature of hunting clubs, the results constitute a fragmentary and supplementary image of the Polish market economy in 21st century. The work may be a modest contribution to future research aiming at more comprehensive investigation of that market niche. What is more, there are prerequisites suggesting the need to carry out more in-depth research into this issue as there are over 2500 hunting clubs and the number of hunters associated in the Polish Hunting Association is estimated to be 113 178 (data given by the Central Statistical Office for 2012).
Keywords: finance management, Polish Hunting Association, hunting club, income, outcome, legal regulations