Zeszyty naukowe
Autor: Małgorzata Okręglicka 71
Strony: 71-82
pdfpełen tekst

Streszczenie:

Celem artykułu jest prezentacja cash poolingu jako zaawansowanej metody zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie oraz zalet płynących z jego wykorzystania. Podstawowym celem cash poolingu jest optymalizacja i wykorzystanie nadwyżek środków pieniężnych wszystkich spółek w grupie w celu zmniejszenia zadłużenia zewnętrznego i zwiększenia płynności. Artykuł ten jest oparty na badaniach literatury, jak również na badaniach rynkowych. Podkreśla korzyści płynące z zastosowania cash poolingu w przedsiębiorstwie i przedstawia techniki cash poolingu, jak wirtualny cash pooling czy rzeczywisty cash pooling. Prezentacja tego tematu podkreśla konieczność aktywnego zarządzania środkami pieniężnymi za pomocą najnowocześniejszych technik w taki sposób, aby zmaksymalizować dostępność gotówki nie zainwestowanej w środki trwałe lub inne zasoby oraz aby uniknąć ryzyka niewypłacalności.
Słowa kluczowe: cash pooling, zarządzanie gotówką, płynność

CASH POOLING AS AN ADVANCED TECHNIQUE OF CASH MANAGEMENT IN ENTERPRISES

Abstract:
The main aim of this paper is to present cash pooling as an advanced technique of cash management in enterprises and the advantages of its use. The primary target of cash pooling is the optimization and use of surplus funds of all companies in a group in order to reduce external debt and increase th e liquidity. This article is based on the studies of the literature as well as on the market research. It stresses the benefits of using cash pooling in company and presents techniques of cash pooling like notional cash pooling and zero/ target balancing cash pooling. The presentation of this topic emphasizes the need for active cash management using the most modern techniques in such a manner as to maximize the availability of cash not invested in fixed assets or inventories and to avoid the risk of insolvency.
Keywords: cash pooling, cash management, liquidity