Zeszyty naukowe
Autor: Patrycja Kokot-Stępień 83
Strony: 83-92
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest wskazanie, że podstawowym narzędziem controllingu jakości jest rachunek kosztów jakości, którego głównym zadaniem jest optymalizacja ponoszonych w przedsiębiorstwie kosztów jakości, możliwa poprzez planowanie, sterowanie i kontrolowanie ich poziomu.
Metodologia badania – Zastosowane w publikacji metody badawcze to analiza pozycji literaturowych dotyczących znaczenia kosztów jakości w systemie controllingu.
Wynik – Koszty jakości umożliwiają poprawę jakości i efektywności gospodarowania, jeśli w przedsiębiorstwie prowadzony jest rachunek kosztów jakości stanowiący bazę informacyjną controllingu jakości oraz podstawowe narzędzie controllingowego sterowania jakością.
Oryginalność/wartość – powiązanie kosztów jakości z systemem controllingu w przedsiębiorstwie.
Słowa kluczowe: rachunek kosztów jakości, koszty jakości, controlling jakości

QUALITY COSTS ACOOCUNT AS A TOOL OF QUALITY CONTROLLING

Abstract:
Purpose – the purpose of this article is to point out that the basic tool of quality controlling is the quality costs account; its main task is to optimize the quality costs borne in an enterprise, which is possible when their level is planned and controlled. Methodology approach – research methods used in this paper consist in analyzing reference books discussing the importance of quality costs in the controlling system.
Findings – quality costs help to improve the quality and effectiveness of management if the enterprise keeps quality costs account being the data base and the basic tool of quality controlling.
Originality/value – linking the quality costs to the controlling system in the enterprise.
Keywords: quality costs account, quality costs, quality controlling