Zeszyty naukowe
Autor: Agata Sierpińska-Sawicz 93
Strony: 93–101
pdfpełen tekst

Streszczenie:
W artykule omówiono kierunki zmian ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych i formy płatności faktur zapobiegające konsekwencjom podatkowym związanych z tymi zmianami. Przedsiębiorstwa nie mogą bowiem zaliczyć do kosztów podatkowych zużycia surowców i materiałów dotyczących niezapłaconych faktur za ich dostawy czy też faktur za realizację usług, jeśli przeterminowanie faktur jest dłuższe niż 30 dni. Stąd podejmują one próby dopasowania form płatności do swojej sytuacji płatniczej, wykorzystując do tego celu weksle i obligacje w ich funkcji płatniczej, kompensaty oraz faktoring odwrotny.
Słowa kluczowe: terminy płatności faktur, weksle, obligacje, kompensaty, faktoring odwrotny

WAYS TO AVOID TAX CONSEQUENCES RESULTING FROM OUTSTANDING INVOICE PAYMENTS IN TRADE

Abstract:
The article discusses the trends of law changes concerning the terms of payment in commercial transactions. Forms of invoices payment avoiding the tax consequences associated with these changes are presented. Enterprises cannot include in tax costs the raw material and materials for which invoices for the supplies or for delivery of goods are outstanding and the overdue is longer than 30 days.
Hence, they attempt to match the payment forms to their own payment situation, using such instruments as bills, bonds, compensation and reverse factoring.
Keywords: payment terms of invoices, bills, bonds, compensation, reverse factoring