Zeszyty naukowe
Autor: Dariusz Wędzki 103
Strony: 103-113
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – w opracowaniu dokonano porównania zalet i słabości różnych formuł struktury wiekowej należności. Jest to metoda analizy, w której określa się udział kwot należności przeterminowanych o określonym wieku. Metodologia badania – badanie ma charakter normatywny. Zaprezentowano matematyczne modele różnych struktur czasowych należności.
Wynik – efektem opracowania jest porównanie formuł matematycznych różnych struktur analizy czasowej należności ze wskazaniem ich zalet i wad.
Oryginalność/wartość – opracowanie jest prawdopodobnie pierwszą analizą porównawczą formuł analitycznych struktury czasowej należności w polskich badaniach.
Słowa kluczowe: struktura wiekowa należności, controlling należności, zarządzanie płynnością finansową

COMAPARATIVE ANALYSIS OF ACCOUNTS RECEIVABLE AGING SCHEDULES

Abstract:
Purpose – in a paper some advantages and disadvantages of different aging schedules were compared. Aging schedule is a method of comparing past-due amounts of accounts receivables.
Design/methodology/approach – research is based on normative methodology. Some mathematical models of different aging schedules were developed.
Findings – a conclusion of the paper is comparison of different aging schedule models and characteristics of their prons and cons.
Originality/value – the paper is probably the first one comparison of various models of aging schedule in Polish research.
Keywords: aging schedule of accounts receivable, controlling of accounts receivable, financial liquidity management