Zeszyty naukowe
Autor: Jacek Barburski 117
Strony: 117–136
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Kapitały własne stanowią niezwykle ważną kategorię ekonomiczną dla każdego przedsiębiorstwa. Ich znaczenie wyraża się przede wszystkim w zapewnieniu stabilności finansowania działalności oraz wysokiej gwarancji bezpieczeństwa dla wierzycieli.
Głównym celem artykułu jest przedstawienie roli kapitałów własnych w finansowaniu działalności przedsiębiorstw. Artykuł składa się ze wstępu, dwóch części teoretycznych, jednej części empirycznej oraz spisu literatury. W części teoretycznej zostały przedstawione kapitały własne w ujęciu rachunkowości – w podziale na dwie grupy: 1) przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe oraz 2) banki – oraz ich główne miary bezpieczeństwa działalności, takie jak adekwatność kapitałowo-majątkowa i współczynnik bezpieczeństwa. W części empirycznej dokonano oceny poziomu i struktury kapitałów własnych na przykładzie podmiotów tworzących „WIG20”.
Słowa kluczowe: kapitał podstawowy, kapitał własny, adekwatność kapitałowo-majątkowa, współczynnik wypłacalności, reguły finansowania

SHAREHOLDERS’ EQUITY AS A BASIS FOR SAFEGUARDING THE SECURITY OF COMPANIES’ ACTIVITIES AS EXEMPLIFIED BY ENTITIES FROM THE WIG20 (WARSAW STOCK EXCHANGE INDEX)

Abstract:
For each company, shareholders’ equity is an immensely important economic category. Its meaning lies in ensuring financial stability and safeguarding creditors’ security.
The main aim of this paper is to present the role of shareholders’ equity in the financing companies’ operations.
The paper consists of an introduction, two theoretical parts, one empirical part and a bibliography. The theoretical part presents shareholders’ equity in terms of accounting treatment of two groups of entities:
1) manufacturers, retailers and service-providers, and 2) banks and the main indicators of the security of their business operations, such as their capital and asset adequacy and security ratios.
In the empirical part, the author assesses the level and structure of shareholders’ equity using entities form the WIG20 index as an example.
Keywords: initial capital, shareholders’ equity, the adequacy of capital and assets, solvency ratio, rules of financing.