Zeszyty naukowe
Autor: Leszek Czerwonka, Jacek Jaworski 279
Strony: 279–293
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – głównym celem opracowania jako części szerszego cyklu publikacji jest rozpoznanie struktury i dynamiki inwestycji polskich podmiotów gospodarczych w środki trwałe oraz źródeł ich finansowania w latach 2001–2010.
Metodologia badania – badanie przeprowadzono na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących podmiotów gospodarczych zatrudniających powyżej 49 osób. W badaniu wykorzystano obliczone wskaźniki struktury odchyleń i dynamiki ujawnionych przez GUS pozycji. Analizę poprzedzono omówieniem pojęć wykorzystanych w badaniu dotyczących inwestycji, środków trwałych oraz źródeł ich finansowania.
Wynik – badanie pozwoliło na sformułowanie wniosków dotyczących znaczenia inwestycji w środki trwałe dla podmiotów gospodarczych, ich udziału w strukturze inwestycji ogółem oraz ogólnych trendów rozwojowych w pierwszej dekadzie XXI wieku; na tej podstawie przedstawiono rekomendacje dalszych kierunków badań.
Oryginalność/wartość – artykuł jest kontynuacją cyklu publikacji poświęconych działalności inwestycyjnej podmiotów gospodarczych w Polsce w latach 2001–2010. Cykl ten ma docelowo pozwolić na kompleksową ocenę struktury i dynamiki inwestycji polskich podmiotów gospodarczych, a tym samym rozwiązać problem badawczy polegający na ustaleniu głównych kierunków działalności inwestycyjnej tychże podmiotów u progu XXI wieku wraz ze wskazaniem kluczowych czynników jej dalszego rozwoju.
Słowa kluczowe: aktywa, środki trwałe, inwestycje, podmioty gospodarcze

INVESTMENTS OF POLISH ECONOMIC ENTITIES IN FIXED ASSETS AND THEIR FINANCING SOURCES IN YEARS 2001–2010

Abstract:
Purpose – the main objective of this paper as part of a wider series of publications is to recognize the structure and dynamics of the investment Polish economic entities in the fixed assets and their financing in 2001–2010 .
Design/Methodology/approach – the research was based on data from the Central Statistical Office for the economic entities employing more than 49 people. The study used indicators of the structure and dynamics positions revealed by the CSO. The analysis was preceded by a discussion about categories of investments, fixed assets and sources of financing used in the study.
Findings – the study allowed Authors to draw conclusions concerning the importance of investment in fixed assets for businesses, their share in the total investment and general development trends in the first decade of the twenty-first century; on the basis of the research results, recommendations for further research directions were formulated.
Originality/value – the paper is a continuation of a series of publications related to investing activities of Polish economic entities in the years 2001–2010. This cycle is to allow Authors for a comprehensive assessment of the structure and dynamics of the Polish economic entities’ investment and thus solve the research problem associated with determining the main directions of investment activity of these entities at the beginning of the twenty-first century with an indication of the key factors for its further development.
Keywords: assets, fixed assets, investment, economic entities