Zeszyty naukowe
Autor: Jakub Koziński 305
Strony: 305–314
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie modelu dwumianowego jako narzędzia mogącego służyć do wyceny projektu inwestycyjnego oraz porównanie na podstawie przykładu wyniku jego oceny, jako modelu uwzględniającego dynamikę rynku, w stosunku do tradycyjnego modelu NPV.
Wynik – Wyniki badania nie przejawiły przesłanek do stwierdzenia, że subiektywne określenie prawdopodobieństw powoduje, że niezależnie od czynników obiektywnych wartości oceny w modelu dwumianowym są znacząco zbliżone.
Słowa kluczowe: NPV, model dwumianowy, wycena projektów inwestycyjnych

SUBJECTIVE PROBABILITY AND THE BINOMIAL MODEL

Abstract:
Purpose – The purpose of this article is to present a binomial model as a tool that could be used for the valuation of the investment project and a comparison based on the example of the result of its evaluation, the model takes into account the dynamics of the market, compared to the traditional model of NPV.
Findings – The results of the study did not express evidence to conclude that subjective determination of probabilities that irrespective of the objective factors in assessing the value of the binomial model are remarkably similar.
Keywords: NPV, binomial model, efficiency assessment