Zeszyty naukowe
Autor: Dariusz Letkowski 315
Strony: 315–325
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest prezentacja wybranych, najbardziej znanych i sprawdzonych modeli dyskryminacyjnych sytuacji finansowej przedsiębiorstw i wybór najbardziej optymalnego z punktu widzenia warunków funkcjonowania polskich przedsiębiorstw oraz określenie możliwości wykorzystania modelu dyskryminacyjnego do przewidywania zmian kursów akcji przedsiębiorstw na rynku giełdowym w Polsce.
Metodologia badania – W celu weryfikacji funkcji dyskryminacyjnej przeprowadzono badanie korelacji zmian wskaźnika dyskryminującego oraz zmian kursów akcji wybranych spółek giełdowych.
Wynik – Wyniki weryfikacji potwierdzają istnienie pewnej zależności, jednak wyniki są zróżnicowane między badanymi jednostkami, co ogranicza uogólnianie wniosków. Kursy poszczególnych aktywów zależne są od większej liczby czynników niż wskazane w analizowanym modelu oraz ogólnej sytuacji gospodarczej. Stąd, zalecane jest badanie zmian kursów akcji na podstawie bardziej fundamentalnych analiz.
Oryginalność/wartość – Artykuł posiada walory praktyczne, a oryginalność i wartość artykułu wynika z weryfikacji przydatności modeli dyskryminacyjnych upadłości przedsiębiorstw w kontekście analizy inwestycji giełdowych.
Słowa kluczowe: inwestycje, analiza dyskryminacyjna, efektywność

DISCRIMINANT FUNCTION VERIFICATION IN CONTEXT OF SHARES PRICES PREDICTION

Abstract:
Purpose – The aim of the article is to present widely known and used in practice discriminant models of financial bankruptcy, selection of the most proper model for polish market conditions and verification of the model in context of investment selection and changes of polish companies market price.
Design/methodology/approach – Verification of the discriminant function was carried out by correlation analysis of calculated indicator and changes in market value of selected shares.
Findings – The results vary between companies, which constraints any general conclusions. Market quotes depend on wide range of fundamental and specific factors, that are not considered by any of prediction model. Hence, fundamental analysis is recommended as a completion of investment analysis.
Originality/value – The article has practical aspects. Its originality and value result from context of discriminant function usage in investment practice – selection of shares and monitoring of companies market value.
Keywords: investment, discriminant analysis, efficiency