Zeszyty naukowe
Autor: Grzegorz Mikołajewicz 327
Strony: 327–337
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest zdefiniowanie siły fundamentalnej przedsiębiorstwa oraz umiejscowienie jej w perspektywie strategii inwestowania w wartość (value investing) oraz inwestowania we wzrost (growth investing).
Metodologia badania – Opracowanie ma charakter metodyczny i skupia się na właściwym zrozumieniu istoty siły fundamentalnej przedsiębiorstwa. W artykule wykorzystano krytyczną analizę literatury oraz metody analizy, syntezy i porównań, jak również wnioskowania przez analogię.
Wynik – Wynikiem artykułu jest przedstawienie definicji siły fundamentalnej przedsiębiorstwa oraz umiejscowienie jej w kontekście stosowanych na rynku strategii inwestowania w wartość i we wzrost.
Oryginalność/wartość – Oryginalność opracowania przejawia się w autorskiej definicji siły fundamentalnej przedsiębiorstwa oraz przełożeniu jej na proces inwestycyjny.
Słowa kluczowe: siła fundamentalna przedsiębiorstwa, wartość wewnętrzna, value investing, growth investing, growth at reasonable price (GARP)

FUNDAMENTAL STRENGTH OF THE COMPANY AND VALUE INVESTING, GROWTH INVESTING STRATEGIES

Abstract:
Purpose – The purpose of the article is to define the fundamental strength of the company and to position it in terms of value investing and growth investing strategies.
Design/Methodology/approach – The study has a methodical aspect and focuses on proper understanding of the company’s fundamental strength essence. The article is based on critical analysis of the literature as well as on research methods such as: analysis , synthesis, comparison and reasoning by analogy.
Findings – The result of the article is the definition of the fundamental strength of the company and its place in the context of the value investing and growth investing strategies.
Originality/value – The originality of the article manifests itself in the author’s definition of the fundamental strength of the company and its role in the investment process.
Keywords: fundamental strength of the company, intrinsic value, value investing, growth investing, growth at reasonable price (GARP)