Zeszyty naukowe
Autor: Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian 501
Strony: 501–515
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem publikacji jest przedstawienie problematyki określania wartości marki nieruchomości wypoczynkowych wraz z prezentacją wyników badania cen rynkowych sprzedaży hoteli i podobnych obiektów położnych w górskich miejscowościach wypoczynkowych.
Metodologia badania – Studia literatury krajowej i zagranicznej i samodzielne badania informacji źródłowych dotyczących transakcji sprzedaży nieruchomości podobnych oraz zorganizowanych części przedsiębiorstw.
Wynik – Ustalenie warunków koniecznych, jakie powinny być spełnione dla wystąpienia wartości marki nieruchomości wypoczynkowych.
Oryginalność/wartość – Weryfikacja hipotezy na podstawie szczegółowych wyników badań rynku obejmujących ceny i cechy tego rodzaju obiektów oraz warunki zawierania transakcji na podstawie bezpośrednich danych z aktów notarialnych, ksiąg wieczystych i komentarzy profesjonalistów.
Słowa kluczowe: marka nieruchomości, reputacja nieruchomości, wycena nieruchomości wypoczynkowych i hotelowych

THE MARKET VALUE OF LEISURE REAL ESTATE BRAND

Abstract:
Purpose – the purpose of this paper is to present the issue of determining the value of leisure real estate brand and show research results for sale market prices of hotels and similar establishments located in mountain resorts.
Research methodology – studying relevant domestic and foreign literature and conducting independent research of source information regarding sales transactions of similar property types and organized parts of enterprises.
Result – determining conditions that must be met for the value of leisure real estate brand to emerge.
Originality/value – verification of the hypothesis on the basis of detailed market research results concerning features and prices of leisure establishments and terms of concluding transactions based on direct data evidence taken from notary deeds, land and mortgage registers and experts’ comments.
Keywords: real estate brand, real estate reputation, leisure and hotel property valuation