Zeszyty naukowe
Autor: Marcin Pęksyk 517
Strony: 517–528
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – W prezentowanej pracy podjęto próbę opisania problemu związanego z wyceną reputacji w kontekście wyceny przedsiębiorstw. Inspirację do podjęcia tematu stanowiły coraz częstsze publikacje zarówno osób zawodowo związanych z konsultingiem oraz wyceną przedsiębiorstw, jak i przedstawicieli środowisk akademickich przedstawiające reputację jako jedno z ważniejszych aktywów, jakim dysponują współczesne przedsiębiorstwa.
Metodologia badania – Przy opracowywaniu artykułu dyskusyjnego, jako narzędzie badawcze zastosowano przegląd literatury podzielonej na kilka obszarów odpowiadających kręgom opiniotwórczym w zakresie metod identyfikacji oraz pomiaru wartości reputacji.
Wynik – Pojęcie „reputacji” przedsiębiorstwa występuje w wielu dyscyplinach związanych z ekonomią i w wielu przypadkach pojęcie to jest nadużywane, mylone lub, co gorsza, jedna wartość wyliczana według tego samego wzoru identyfikowana jest jako dwa różne aktywa. Próby podejmowane przez kręgi najbardziej zainteresowane oszacowaniem wartości reputacji jako elementu składowego teorii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa jak dotąd ograniczają się do odnotowywania spadku reputacji poprzez analizę spadku ceny akcji publicznych po zaistnieniu zdarzeń nagannych. Jednakże, badania te budzą wiele kontrowersji w świecie akademickim, jak i w społeczności praktyków wyceny ze względu na niezbyt wiarygodne metody badawcze, także ich przydatność do identyfikacji i szacowania wartości reputacji spółek niepublicznych jest znikoma.
Oryginalność/wartość – Praca jako jedna z nielicznych w sposób kompleksowy prezentuje analizę dostępnych narzędzi oraz proponowanych paradygmatów w zakresie identyfikacji oraz pomiaru wartości reputacji.
Słowa kluczowe: reputacja, wycena, przegląd literatury, metody wyceny

IN SEACH OF REPUTATION VALUE

Abstract:
Purpose – The following paper addresses the fundamental challenge of how to calculate the value of the reputation in the context of the business enterprise valuation. It seems to be quite important as more and more research papers and books stresses the point that reputation is a corporate valuable asset. Yet no one can put this asset on the balance sheet.
Design/methodology/approach – This is a research paper built around literature review. The main aim is to collect and analyse models that could be most appropriate for valuation purposes.
Findings – The term “corporate reputation” appears in many business research fields. Unfortunately, it is often mistaken for other intangible assets e.g. brands. Researchers close to Corporate Social Responsibility stream built solid tools for recognition and quantification of reputation disasters. However these tools are insufficient for business enterprise valuation purposes.
Originality/value – This paper offers comprehensive analysis of the historical and current research on identification and measurement/valuation of the corporate reputation in the context of business enterprise valuation. All findings are substantiated in the thorough review of the available research papers investigating of the most common techniques in recognition and valuation of the reputation for business enterprise valuation purposes.
Keywords: reputation, valuation, valuation methods, literature review