Zeszyty naukowe
Autor: Patrycja Bąk 531
Strony: 531–541
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Planowanie w przedsiębiorstwie górniczym wymaga ciągłego doskonalenia, zwłaszcza po wielu zmianach organizacyjnych i strukturalnych, wprowadzeniu międzynarodowych standardów rachunkowości oraz konieczności przestrzegania przepisów unijnych, regulujących zagadnienia pomocy państwa dla produkcji węgla. Przy tym jednak kluczową rolę odgrywają czynniki ekonomiczne w zarządzaniu kopalniami i przedsiębiorstwami górniczymi i stąd konieczność jednoznacznego przestrzegania zasad rachunku ekonomicznego przy podejmowaniu decyzji planistycznych. Planowanie stanowi jedną z funkcji zarządzania oprócz motywowania, organizowania i kontrolowania. Planowanie w przedsiębiorstwie górniczym jest procesem niezwykle złożonym i wieloaspektowym, stad zachodzi potrzeba jego właściwego zorganizowania i dostosowania do specyfiki działalności górnictwa węgla kamiennego.
Słowa kluczowe: zarządzanie, planowanie strategiczne, przedsiębiorstwo górnicze

PLANNING IN MANAGEMENT COAL MINING COMPANY

Abstract:
Planning a mining enterprise requires continuous improvement especially after a number of organizatonal and structural changes, the introduction of international accounting standards and the need to comply with EU regulations governing the issue of state aid for coal production. At the same time, however, the key role played by economic factors in the management of mines and mining companies, and hence the need to clear the principles of economic account when making planning decisions. Planning is one of the management functions in addition to motivating, organizing and controlling. Planning a mining enterprise is the process extremely complex and multi-faceted, hence there is a need for its proper organize and adapt to the specific coal mining activity.
Keywords: management, strategic planning, mining company