Zeszyty naukowe
Autor: Jarosław Nowicki 589
Strony: 589–599
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem opracowania jest określenie relacji pomiędzy różnymi metodami pomiaru wartości w ramach koncepcji zarządzania przez wartość, jak również usystematyzowanie używanych zarówno w teorii, jak i praktyce gospodarczej metod pomiaru wartości przedsiębiorstwa. Za główny cel autor stawia sobie określenie relacji między metodami wyceny przedsiębiorstwa a miernikami wartości kreowanej, szczególnie w odniesieniu do trójfazowego procesu tworzenia wartości przez przedsiębiorstwo oraz kategorii wartości podlegających pomiarowi. Opracowanie ma spełniać funkcję porządkującą i systematyzującą.
Metodologia badania – Opracowanie ma charakter metodyczny, gdyż skupia się na właściwym zrozumieniu metod pomiaru wartości stosowanych w ramach koncepcji zarządzania przez wartość. W opracowaniu wykorzystano krytyczną analizę literatury oraz metody analizy, syntezy i porównań, jak również wnioskowania przez analogię.
Wynik – Wynikiem opracowania jest określenie relacji, jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi narzędziami pomiaru wartości z perspektywy właścicielskiej, w odniesieniu do trójfazowego procesu tworzenia wartości oraz różnych kategorii wartości poddawanych pomiarowi. Wynik analiz schematycznie zaprezentowano na rysunku 1.
Oryginalność/wartość – Oryginalność opracowania polega na usystematyzowaniu metod pomiaru wartości używanych dla różnych celów w ramach zarządzania przez wartość, w odniesieniu do poszczególnych faz procesu tworzenia wartości przez przedsiębiorstwo oraz kategorii wartości podlegających pomiarowi.
Słowa kluczowe: pomiar wartości przedsiębiorstwa, metody wyceny, mierniki wartości kreowanej, miary zmiany wartości przedsiębiorstwa, miary wartości dla właścicieli, trójfazowy proces tworzenia wartości

SYSTEMATICS OF VALUE MEASUREMENT TOOLS USED IN VALUE-BASED MANAGEMENT

Abstract:
Purpose – The purpose of the study is to determine the relationship between the different value measurement tools used in value-based management, as well as to systematize different methods. In particular, the aim of the author is to determine the relationship between corporate valuation methods and value creation metrics, such as economic profit, EVA, SVA or CVA, especially in relation to the three-phase process of value creation as well as to exact category of value to be measured. The study is supposed to fulfill the organizing and systematizing function.
Design/methodology/approach – The study has rather a methodical character, as it focuses on the proper understanding of the value measurement methods used in value-based management. The study uses methods of analysis, synthesis and comparisons (including critical analysis of literature), as well as reasoning by analogy.
Findings – The result of the study is determining the relationship between the various value measurement tools used for different reasons from the owners’ perspective, with respect to a three-phase value creation process and the various categories of value being measured. The result of analysis is presented schematically in Figure 1.
Originality/value – The originality of the study lies in the systematization of value measurement methods used for different purposes in value-based management in relation to the different phases of the value creation process as well as to various categories of value to be measured.
Keywords: measuring the corporate value, methods of business valuation, creating shareholder value, value creation metrics, measures of corporate value change, shareholders value metrics, value creation process