Zeszyty naukowe
Autor: Dorota Ciesielska 603
Strony: 603–612
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem niniejszego artykułu jest dokonanie klasyfikacji istniejących badań dotyczących ekspansji kapitałowej polskich przedsiębiorstw oraz przedstawienie perspektyw rozwoju tego zjawiska w świetle istniejących teorii ekonomicznych i wniosków z przeprowadzonych w tym zakresie analiz i badań.
Metodologia badania – Badania teoretyczne obejmujące literaturę dotyczącą bezpośrednich inwestycji zagranicznych realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa w okresie 2000–2013.
Wynik – Dokonanie przeglądu i klasyfikacja wyników badań nad ekspansją kapitałową polskich przedsiębiorstw oraz weryfikacja, czy badania nad internacjonalizacją kapitałową przedsiębiorstw z Polski wniosły istotny wkład w rozwój teorii ekonomii.
Oryginalność/wartość – Artykuł jest pierwszym przeglądem literatury dotyczącej kapitałowej ekspansji międzynarodowej polskich przedsiębiorstw.
Słowa kluczowe: ekspansja kapitałowa polskich przedsiębiorstw, polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne, internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw

DETERMINANTS OF THE EQUITY BASED INTERNATIONAL EXPANTION OF POLISH COMPANIES

Abstract:
Purpose – The aim of this article is to collect and analyze the existing research on the equity based expansion of Polish companies and present prospects for the development of this phenomenon in the light of the economic theory and results of existing research.
Design/methodology/approach – Secondary research covering the literature on polish foreign direct investments in the period of 20002013.
Findings – A review and classification of the research results on the capital expansion of Polish companies and verification whether research on the internationalization of the Polish capital companies have made significant contributions to the development of economic theory.
Originality/value – The article is the first comprehensive literature review of the literature on the polish companies’ expansion in the form of foreign direct investment.
Keywords: equity based international expansion of polish companies, polish FDI, internationalization of polish companies