Zeszyty naukowe
Autor: Małgorzata Frańczuk 629
Strony: 629–642
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest analiza i opis programów emisji obligacji korporacyjnych jako jednego ze sposobów pozyskania kapitału z obcych źródeł przez spółki z sektora energetycznego, które muszą zmierzyć się w najbliższych latach z kapitałochłonnymi inwestycjami w związku ze zmianą polityki energetycznej kraju, dostosowaną do regulacji Unii Europejskiej.
Metodologia badania – W artykule dokonano analizy i opisu efektów analizy sprawozdań finansowych za lata 2009–2012, sprawozdań na koniec września 2013 roku oraz bieżących raportów czterech grup kapitałowych funkcjonujących w polskim sektorze energetycznym, których akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Wynik – Na bazie zaprezentowanych emisji obligacji stwierdzono, iż analizowane przedsiębiorstwa z sektora energetycznego powszechnie stosują taką metodę finansowania charakterystycznych dla nich kapitałochłonnych inwestycji. Powodzenie emisji obligacji pozwala wysnuć wniosek, iż inwestorzy mają zaufanie do spółek z tego sektora, co pozwala na stworzenie alternatywy np. dla kredytu bankowego.
Oryginalność/wartość – W artykule poruszono istotną i aktualną kwestię finansowania rozwoju spółek branży energetycznej w sytuacji dużego zapotrzebowania na kapitał. Jedną z form finansowania jest emisja obligacji.
Słowa kluczowe: obligacje korporacyjne, finansowanie inwestycji, sektor energetyczny

ISSUANCE OF BONDS AS A METHOD OF FINANCING THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES IN THE ENERGY SECTOR

Abstract:
Purpose – The purpose of this article is the analysis and a description of the issue of corporate bonds as one of the way to obtain capital from external sources by companies form the energy sector, which must face, with capital-intensive investments in coming years. It is connected with the change of the energy policy of the country, adapted to the European Union regulations.
Design/Methodology/approach – In this article it was analyzed and described analysis results of the financial statements for the period 2009–2012 and financial statements at the end of September 2013, current reports four capital groups operating in the Polish energy sector, whose shares are listed on the Stock Exchange in Warsaw.
Findings – Based on the presented issue of bonds, it was found that the analyzed companies form the energy sector generally use this method of financing specific to them capital-intensive investments. The success of the bond issue can conclude that investors have confidence in the companies of the sector, which allows to create an alternative to e.g. a bank loan.
Originality/value – In the article it was raised an important and current issue of financing the development of energy sector companies in a situation of high demand for capital. One form of financing is the issuance of bonds.
Keywords: corporate bonds, investment financing, energy sector