Zeszyty naukowe
Autor: Agnieszka Perepeczo 643
Strony: 643–655
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu był przegląd wyników badań reakcji akcjonariuszy na zdarzenia związane z ładem korporacyjnym w spółkach publicznych przeprowadzonych na rynkach rozwiniętych oraz w Polsce. Innymi słowy, celem było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, które ze zdarzeń oraz które czynniki kształtujące ład korporacyjny w spółkach są postrzegane przez rynek jako determinanty kreacji wartości, a które nie.
Metodologia badania – W artykule na wstępie przedstawiono złożoną tematykę ładu korporacyjnego i scharakteryzowano funkcjonujące modele na świecie. W dalszej części dokonano przeglądu badań reakcji akcjonariuszy, kolejno na zmiany regulacji prawnych w zakresie corporate governance, zmiany w składzie zarządów, w tym objęcie stanowisk kierowniczych przez kobiety oraz zmiany w strukturze właścicielskiej.
Wynik – Wyniki przeprowadzonego studium literatury wskazują, że to co dzieje się w firmie, pomimo braku wymiaru finansowego, może mieć wpływ na wartość rynkową spółki i stopy zwrotu realizowane przez akcjonariuszy. Ze względu na złożoność tematyki ładu korporacyjnego reakcja akcjonariuszy zależy od towarzyszących okoliczności, utartych tradycji, zachowań kulturowych, uwarunkowań gospodarczych i wielu innych czynników.
Oryginalność/wartość – Na rynku polskim jest luka w zakresie oceny rynkowej ładu korporacyjnego. Wiele pytań nadal pozostaje bez odpowiedzi. Przegląd obserwacji na rynkach rozwiniętych jest podstawą do aplikacji i poszukiwań podobnych zależności wśród polskich spółek publicznych.
Słowa kluczowe: ład korporacyjny, ocena rynkowa, dodatkowe stopy zwrotu

THE MARKET EVALUATION OF CORPORATE GOVERNANCE IN PUBLIC COMPANIES– THE REVIEW OF RESEARCH RESULTS

Abstract:
Purpose – The purpose of the article was to review research results of the shareholders’ reaction
to corporate governance events in public companies conducted in developed and Polish markets. In other words, the aim was to answer the following question, which of the events or corporate governance determinants are seen by shareholders as factors of value creation and which are not.
Design/Methodology/approach – In the beginning of the article the complexity of corporate governance and the existing models are discussed. In the following sections, the review of results is presented. First, the shareholders’ reaction to legal changes in corporate governance is described. Next, studies of top management changes and female board appointments are presented. In the final section, the impact of ownership on market value is reviewed.
Findings – Despite the lack of financial dimension, the review of results suggests that corporate governance may have an impact on the market value and abnormal rate of returns. Due to the complexity of corporate governance the shareholders’ reaction depends on the accompanying circumstances, national traditions, behavioral cultures, economic conditions and many other factors.
Originality/value – There is a gap in the market performance and corporate governance on the Polish capital market. Many questions still remain unanswered. Literature review and observations made in developed markets are the basis for the application and exploration of similar correlations among the Polish public companies.
Keywords: corporate governance, market performance, abnormal returns