Zeszyty naukowe
Autor: Joanna Stawska 667
Strony: 667–677
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem artykułu jest podkreślenie znaczenia koordynacji polityki monetarnej oraz fiskalnej dla poziomu wzrostu gospodarczego oraz bezrobocia w Polsce w okresie ostatniego kryzysu finansowego. Do osiągnięcia postawionego celu wykorzystano następujące metody badawcze: przegląd literatury naukowej, statystyczne metody badawcze oraz metody graficznej prezentacji zjawisk gospodarczych. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, że w badanym okresie 2007–2013 zaobserwowano zwiększenie poziomu koordynacji policy-mix, szczególnie w początkowej fazie kryzysu, co mogło przyczynić się do osłabienia procesu jego pogłębienia w Polsce. Oddziaływanie kryzysu finansowego było jednak na tyle silne, że pomimo tego nastąpił wzrost bezrobocia i spadek dynamiki PKB. Warto zauważyć, że gdyby nie zastosowanie skoordynowanej polityki pieniężno-fiskalnej, skutki kryzysu finansowego mogłyby być znacznie poważniejsze. Oryginalność badania wpływu policy-mix na podstawowe wskaźniki makroekonomiczne polega na przyjrzeniu się decyzjom władz gospodarczych w wyjątkowych warunkach kryzysu finansowego i ich oddziaływaniu na wyniki gospodarcze.
Słowa kluczowe: policy-mix, polityka pieniężna, polityka fiskalna, wzrost gospodarczy, bezrobocie

THE IMPACT OF POLICY MIX ON ECONOMIC GROWTH AND LEVEL OF UNEMPLOYMENT

Abstract:
The purpose of this article is to highlight the importance of coordination of monetary and fiscal policy for the level of economic growth and unemployment in Poland during the recent financial crisis. To achieve the objective, were used the following research methods: a review of the scientific literature, statistical research methods and the methods of graphical presentation of economic phenomena. The results of the analysis indicate that in the period 2007–2013, there was an increase in the level of coordination of policy – mix, especially in the initial phase of the crisis, which could contribute to the weakening of its deepening in Poland. The impact of the financial crisis, however, was so strong that, there has been a rise in unemployment and the decline in GDP growth. It is worth noting that if not used of coordinated monetary – fiscal policy, the
impact of the financial crisis could be much more serious. Originality of this study is to look closely at the economic decisions of the authorities in the exceptional circumstances of the financial crisis and their impact on economic performance.
Keywords: policy mix, monetary policy, fiscal policy, economic growth, unemployment