Zeszyty naukowe
Autor: Iwona Koza 803
Strony: 803–822
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest charakterystyka przestrzennego zróżnicowania wydatków polskich powiatów ziemskich oraz uwarunkowań, które implikują opisywaną sytuację.
Metodologia badania –Narzędziem, przy pomocy którego ukazane zostanie nadmienione wyżej zróżnicowanie będzie badanie wskaźnikowe wyników finansowych osiągniętych przez te jednostki samorządowe w założonym okresie badawczym. Poprowadzi ono do wyciągnięcia szczegółowych wniosków odnoszących się do sytuacji polskich powiatów ziemskich. W dalszej kolejności przedstawione zostaną wnioski z badania strumieniowego.
Wynik – Badanie strumieniowe pozwoli zarówno na pozyskanie wiedzy o tym, co w analizowanej problematyce funkcjonuje nieprawidłowo i powinno być naprawione, zreformowane, jak i na budowę programu naprawczego, mającego na celu przezwyciężenie zidentyfikowanych trudności i poprawę sytuacji oraz na ocenę wprowadzonych zmian.
Oryginalność/wartość – Funkcjonowanie samorządów w Polsce jest w centrum zainteresowania ekonomistów, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Znane są opracowania dotyczące oceny funkcjonowania samorządu terytorialnego metodami kwestionariuszowymi i statystycznymi. Natomiast nigdy w tym zakresie nie posługiwano się metodami strumieniowymi. W rezultacie niewiele jest wypracowanych standardów w zakresie badań tej sfery finansów publicznych. Poniższy artykuł jest próbą zmniejszenia tej luki.
Słowa kluczowe: powiaty ziemskie, wydatki samorządowe, wskaźniki, metody statystyczne, analiza strumieniowa

IMPACT OF DETERMINANTS OF RURAL DISTRICTS ON THEIR EXPENSE

Abstract:
Purpose – The purpose of the article is a description of the spatial differentiation of Polish rural districts expenditure and conditions that imply their situation. Research methodology, which help to show above mentioned diversity will be indicative financial results achieved by the municipalities in a given period. It’ll help draw specific conclusions relating to the situation of Polish counties. Subsequently, there’ll be presented the conclusions of the stream analysis. Design/Methodology/approach – Steam test will allow you both to gain knowledge of what in the issues is functioning incorrectly and should be reformed, and to build a recovery program designed to overcome the identified problems and improve the situation and to assess the changes.
Originality/value – The functioning of the local governments in Poland is focus of economists, both in Poland and in the world. Are known for their elaborate concerning the assessment of the functioning of local government with surveys methods and statistics. But never in all streaming methods were usedt. As a result, there is little elaborated standards in the research sphere of public finances. The following article is an attempt to reduce this vulnerability.
Keywords: rural counties, expenditures of local government, indicators, statistical methods, stream analysis)