Zeszyty naukowe
Autor: Justyna Łukomska-Szarek, Marta Włóka 823
Strony: 823–836
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Cel niniejszej publikacji sprowadza się do ukazania roli partnerstwa publiczno- -prywatnego
w procesie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, rozważanego w kontekście lokalnym. Zgodnie z odgórnie przyjętymi założeniami, partnerstwo publiczno-prywatne jest rozumiane jako alternatywna forma finansowania inwestycji publicznych, dokonująca się na drodze maksymalizacji ekonomicznej efektywności. Istotną jej determinantą jest fakt, iż polega na takim kształtowaniu stosunków pomiędzy stronami, w ramach których ryzyko przypada na ten podmiot, który najlepiej potrafi je kontrolować. Treści zawarte w ramach niniejszej publikacji, poza zagadnieniami teoretycznymi, w zasadniczej mierze koncentrują się również na ocenie progresji rynku PPP w aspekcie praktycznym, w tym zarówno w skali międzynarodowej, jak i krajowej, gdzie podstawę stanowią analiza specyfiki oraz trendów rozwoju europejskiego i polskiego rynku PPP.
Metodologia badania – Część teoretyczna niniejszej publikacji została opracowana na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz obowiązujących aktów prawnych. Część praktyczną z kolei, w pierwszej fazie przygotowano na podstawie badań „Market Update Review of the European PPP Market in 2012”, przeprowadzonych przez Europejskie Centrum Ekspertyz PPP (European PPP Expertise Centre – EPEC), a na dalszym etapie na bazie „Raportu ryku PPP”.
Wynik – Konkluzja, będąca wynikiem jednocześnie teoretycznych, jak i praktycznych rozważań niniejszej publikacji wnosi, iż zarówno z międzynarodowego, jak i krajowego punktu widzenia, rozwój rynku PPP podlega ciągłej stagnacji, za którą w zasadniczej mierze odpowiedzialny jest szereg barier pojawiających się zarówno przed partnerem publicznym, jak i prywatnym. Kwintesencję podsumowania stanowi zagadnienie intensyfikacji projektów PPP, którego istota, zdaniem badanych podmiotów, winna zostać oparta na uporządkowaniu reglamentacji prawnej.
Oryginalność/wartość – Rozważania zawarte w ramach niniejszej publikacji prezentujące niski poziom zaangażowania poszczególnych podmiotów w rozwój rynku PPP, stanowią istotny problem zarówno z punktu widzenia wykorzystania nowatorskich form finansowania działalności inwestycyjnej podmiotów publicznych, jak i efektywności ich funkcjonowania. Partnerstwo pomiędzy samorządem terytorialnym a podmiotami komercyjnymi stwarza bowiem możliwości efektywnego i racjonalnego zarządzania środkami publicznymi, traktując tę tematykę jako niezwykle ważną, szczególnie z uwagi na poprawę skuteczności procesu ich zarządzania.
Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, rozwój lokalny, zarządzanie publiczne, partnerstwo publiczno-prywatne.

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN THE PROCESS OF DEVELOPMENT OF LOCAL SELF-GOVERNEMNTS

Abstract:
Purpose – The aim of this publication comes down to present a role of public-private partnerships
in process of local self-government units development, considered in local terms. According to preconceived assumptions, public-private partnerships is understood as alternative way of financing of public investments, which take place on the way to economical efficiency maximizing. Its essential determinant is fact that it consists in that kind of relationships creating between partners, within which a risk affects this subject, which can control it in the best way. The contents contained in this publication, besides theoretical questions, centre massively on assessment of PPP market progression in practical terms, therein both at the international as well as national scale, where the basis comprise analysis of specificity and development trends of European and Polish PPP market.
Design/Methodology/approach – The theoretical part of this publication was developed on the basis of literature on the subject analysis and obligatory legislation. The first phase of the practical part by contrast was prepared on the grounds of „Market Update Review of the European PPP Market in 2012”, performed by European PPP Expertise Centre – EPEC), and at a later stage on the basis of „Raport ryku PPP”.
Findings – Conclusion which comprises at the same time result of theoretical as well as practical considerations of this publication, treats that both from an international as well as national point of view, a PPP market development is subject to continuous stagnation, which results from a number of occurring barriers both facing a private as well as public partner. Quintessence of this summary comprises question of PPP projects intensification, essence of which (as per studied subjects) should be based on regulation sorting.
Originality/value – The investigations concluded in this publication, which present low level of specific subjects involvement in the area of PPP market development, comprise essential problem, both from using of an innovative form of investment activity financing as well as efficiency of its functioning point of view. Partnership between local government and commercial units creates opportunities of effective and rational management of public resources within which treats this thematic as exceedingly important, especially in view of improvement of effectiveness of their management process.
Keywords: local government, local development, public management, public-private partnerships