Zeszyty naukowe
Autor: Marta Musiał 837
Strony: 837–848
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Przedstawienie wybranych aspektów dotyczących postaw finansowych Polaków oraz wskazanie potrzeby kreowania poprawnych postaw finansowych w celu zmiany określonych zachowań finansowych w wybranych obszarach gospodarowania finansami osobistymi.
Metodologia badania – Artykuł oparty jest na krytycznej analizie literatury przedmiotu, zarówno ekonomicznej, jak i socjologicznej) oraz przeglądzie kilkunastu raportów różnych autorów poświęconych postawom finansowym Polaków.
Wynik – Istnieje potrzeba dogłębnej i holistycznej analizy postaw finansowych w wybranych obszarach gospodarowania finansami osobistymi (tj. wydatkowanie i uzyskiwanie dochodu, oszczędzanie, inwestowanie, pożyczanie, zabezpieczanie się, podatki czy planowanie emerytalne), a także zbadania zależności pomiędzy konkretnymi postawami a odpowiadającymi im zachowaniami finansowymi w celu wskazania istotnych obszarów kształtowania odpowiednich postaw finansowych społeczeństwa, mających wpływać na poprawę sytuacji społeczno-ekonomicznej jednostek i kraju.
Oryginalność/wartość – Artykuł poświęcony jest istotnemu z punktu widzenia polityki Unii Europejskiej zagadnieniu postaw finansowych – składowej świadomości finansowej, którą obecnie stara się podnieść wśród obywateli m.in. Polski. Obecnie działania mające na celu wzrost świadomości finansowej społeczeństwa opierają się na działaniach podnoszących wiedzę i umiejętności finansowe, czyli dwa pierwsze elementy świadomości. Aby wskazać odpowiednie narzędzia długotrwałego wzrostu świadomości finansowej należy określić, jakie postawy finansowe chcemy kształtować i jak je kształtować. Niniejszy artykuł jest niewielkim krokiem w tym kierunku.
Słowa kluczowe: gospodarowanie, finanse osobiste, postawy finansowe

FINANCIAL ATTITUDES OF POLES IN PERSONAL FINANCIAL MANAGEMENT PROCESS

Abstract:
Purpose – Presentation of selected aspects of the financial attitudes of Poles and demonstration of the need for creating proper financial attitudes in order to change certain behaviors in selected areas of financial management of personal finances.
Design/Methodology/approach – The article is based on a critical analysis of the literature on the subject, (both economic and sociological) and the review of several reports by various authors devoted to the financial attitudes of Poles.
Findings – There is a need of in-depth and holistic analysis of the attitudes of financial management in selected areas of personal finances (i.e. disbursement and getting income, saving, investing, borrowing, hedging, taxation and retirement planning), and to investigate the relationship between specific attitudes, and the corresponding financial behavior in order to identify significant areas of shaping appropriate financial attitudes affecting society aimed at improving socio-economic situation of individuals and the country.
Originality/value – This article is substantially seen from the point of view of European Union policy on issue of financial attitudes – financial awareness component, which European Union is currently trying to raise among citizens, and among others Polish ones too. Currently, efforts to increase financial awareness of society are based on knowledge-raising activities and financial skills, that is, the first two elements of consciousness. To indicate the tools of long-term growth of financial awareness we should specify what we want to shape about financial attitudes, and how to shape it. This article is a small step in this direction.
Keywords: management, personal finance, financial attitudes